Mesiac: máj 2023

Zoslanie Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu sme v našom kostole prežívali odpust. Na svätú omšu sme pozvali saleziána dona Antona Červeňa z Prešova, ktorý sa nám prihovoril aj v kázni. Počas svätej omše spieval „dospelácky“ zbor. Aby sme tieto vzácne momenty zvečnili, Katarína robila fotky. A po svätej omši nás pred kostolom čakalo agapé – zákusky a kofola.

Continue reading „Zoslanie Ducha Svätého“

Oznamy Zoslanie Ducha Svätého (28.5.2023)

 1. Májové pobožnosti sú v našom kostole v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; od štvrtku budú v tom istom čase júnové pobožnosti.
 2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 3. V pondelok o 16:00 bude na Mariánskej hore sv. omša.
 4. V utorok a stredu o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba príprava na slávnosť 1. svätého prijímania. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 11:00 do 13:00.
 5. V stredu o 17:00 bude o. biskup Ján Kuboš v rámci Dňa modlitieb za synodu celebrovať svätú omšu na Mariánskej hore. Po nej bude eucharistická adorácia.
 6. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. Vo štvrtok od 17:45 do 18:45 bude v Bazilike sv. Jakuba eucharistická adorácia za duchovné povolania pod záštitou Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca. Takáto adorácia bude bývať vo štvrtok pred prvým piatkom každý mesiac.
 8. V piatok bude v našom kostole Noc kostolov:
  • o 20:00 vystúpi spevácky zbor pod vedením p. Janky Višňovskej;
  • o 21:00 bude moderovaná adorácia Najsvätejšej sviatosti;
  • o 22:00 orgánové skladby v podaní Michaely Kuľovej.
   V sobotu od 16:30 bude program v evanjelickom kostole. Podrobnosti sú na výveske.
 9. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore Fatimská sobota.
 10. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania.
 11. Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 470€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 12. Od 11. júna plánujeme začať slúžiť sväté omše v nemocničnej kaplnke o 9:30 namiesto svätých omší o 9:00 v našom kostole.
 13. V tomto týždni na našom cirkevnom gymnáziu zmaturovali študenti 4. ročníka a oktávy. Z výsledkov ústnej skúšky vyplynulo, že v Slovenskom jazyku a literatúre dosiahli priemer 69,4%, pričom národný priemer je 55%, v matematike dosiahli priemer 59,3%, pričom národný priemer je 53,8%, v anglickom jazyku dosiahli 59,7% a národný priemer je 67,1%. Naši študenti teda zvládli maturitné skúšky veľmi dobre, z čoho sa tešíme a blahoželáme im. Naše gymnázium aj v novom roku otvára 1 ročník štvorročného gymnázia a 1 ročník osemročného gymnázia. Povzbudzujeme Vás k zapísaniu detí na našom gymnáziu.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi
  • vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v sobotu spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

  Úmysly 28. máj – 4. jún 2023

  DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
  28.5.2023Nedeľa9:00Poďakovanie za životné jubileu a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ivanku
  11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Uhrinovú
  Anna a Ján Maľakoví
  František a Magdaléna
  16:00 Za uzdravenie po operácii a za Božie požehnanie a vieru pre Veroniku
  29.5.2023Pondelok7:00Milan, Antónia a duše vo očistci
  15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
  Mária Petrušková
  30.5.2023Utorok7:00rodičia a starí rodičia
  15:50Žofia a Jozef
  Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka, Máriu a rodinu Turanovú
  31.5.2023Streda7:00Viktor Kaleja
  15:50Štefan
  Ján a Mária
  1.6.2023Štvrtok7:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
  15:50Milan, Martin, Ján a Anna
  Za povolania
  2.6.2023Piatok7:00Za duše v očistci
  Daniela, Agnesa, Ján a Peter
  15:50Štefan
  3.6.2023Sobota7:50Jozef
  Za milosť pokánia v rodine
  4.6.2023Nedeľa9:00Mária, Vasil a Mária
  11:00Za rodiny
  16:00Michal

  Oznamy 7. veľkonočná nedeľa

  1. Počas dnešných svätých omší je zbierka na katolícke masmédiá.
  2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike sú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
  3. V pondelok začne poklona Oltárnej sviatosti až približne o 12.00, kvôli inštalovaniu lešenia na chóre za účelom pamiatkového výskumu malieb na klenbách kostola.
  4. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – v priebehu 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
  5. V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tieto úmysly sa budeme modliť v sobotu počas svätej omše o 7:50.
  6. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie.
  7. Od piatka do nedele bude v Spišskej Kapitule a jej okolí 10. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke.
  8. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
  9. V sobotu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba vysluhovaná sviatosť birmovania. Nácvik birmovancov bude v stredu o 17:00 v bazilike. Účasť na ňom je pre birmovancov povinná, pre rodičov veľmi odporúčaná. Sviatosť zmierenia si môžu birmovanci vykonať počas týždňa od 18:30, vo štvrtok a v piatok od 18:00.
  10. V sobotu dopoludnia sa z rôznych miest uskutoční charitatívny beh resp. pochod na Mariánsku horu. O 13:00 bude v bazilike svätá omša. Výťažok z dobrovoľného vstupného je určený pre nevidiaceho Vlada z Levoče. Podrobnosti sú na výveske.
  11. V sobotu o 18:00 pozývame na Vigíliu Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba bude o 21:00.
  12. Na budúcu nedeľu bude v našom kostole odpustová slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Kazateľom na slávnostnej odpustovej sv. omši o 11:00 bude don Anton Červeň, salezián z Prešova.
  13. 31. mája sa na Mariánskej hore uskutoční Deň modlitieb za synodu. O 17:00 bude o. biskup Ján Kuboš celebrovať svätú omšu. Po nej bude eucharistická adorácia.
  14. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
   • v stredu sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
   • v piatok spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza

  Úmysly 21. – 28. máj 2023

  DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
  21.5.2023Nedeľa9:00Štefan
  11:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Polovkovú
  16:00Za Zdenu (50 r.)
  22.5.2023Pondelok7:00Jozef Polovka
  15:50Magda a Ondrej
  Jozef st., Jozef ml. a Alžbeta Uliční
  23.5.2023Utorok7:00Alžbeta a Beata, Štefan a Alžbeta
  15:50Za uzdravenie Márie, Vladimíra, Veroniky a Zuzany
  z rodiny Pagáčová a Sameková
  24.5.2023Streda7:00Viktor Kaleja
  15:50Jozef, Helena, Juraj, Mária, Jozef
  Ján a ostatní † z rodiny
  25.5.2023Štvrtok7:00Za zdravie pre manželov Vadimíra a Máriu
  15:50Anna a † z Bohuznámej rodiny
  Jozef st., Jozef ml. a Alžbeta Uliční
  26.5.2023Piatok7:00Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti: Janka, Peter, Milka a Ján s rodinami
  15:50Za rodiny Palenčárové a za rodinu Bobulovú
  Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
  27.5.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala s rodinou
  František Gažík
  28.5.2023Nedeľa9:00 Poďakovanie za životné jubileum a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ivanku
  11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Uhrinovú
  Anna a Ján Maľakoví
  16:00Za uzdravenie po operácii a za Božie požehnanie a vieru pre Veroniku

  Oznamy 6. veľkonočná nedeľa (14.5.2023)

  1. Dnes o 13:00 spolu s Rytiermi Nepoškvrnenej pozývame najmä mužov na Mariánsku procesiu z nášho kostola na Mariánsku horu. V procesii ponesieme sochu Panny Márie a budeme sa modliť ruženec. O 14:30 budeme sláviť svätú omšu, následne sa zapojíme do 24-hodinového ruženca za Slovensko.
  2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike sú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
  3. V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Ich obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň. V našom kostole sa na tento úmysel budeme modliť počas svätej omše v pondelok o 7:00.
  4. V pondelok bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej v rámci večnej poklony v Spišskej diecéze. Poklona začne po rannej sv. omši a odloženie Sviatosti bude o 18:30.
  5. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – v priebehu 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
  6. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00; na Mariánskej hore o 16:00; u nás o 7:00 a 15:50. O 15:00 sa budeme modliť posvätný ruženec, následne bude májová pobožnosť.
  7. V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a pred udelením sviatosti birmovania v našej farnosti.
  8. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
  9. V sobotu o 9:30 bude stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
  10. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
  11. Od 26. do 28. mája bude v Spišskej Kapitule a jej okolí 10. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Podrobnosti sú na výveske i na našej webstránke.
  12. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze otvára vo Važci nový ročník Diecéznej animátorskej školy (DAŠ). Je určená pre ľudí starších ako 17 rokov, trvá 2 roky – tvorí ju 16 víkendov a jedna letná 10-dňová akcia. Mottom školy je Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť. Animátorská škola je zároveň vzdelávacím programom akreditovaným Ministerstvom školstva a Radou KBS, preto každý absolvent dostane certifikát, ktorý ho oprávňuje na prácu s mládežou. Prihlásiť sa treba do 19. júna. Prihlášku ako aj podrobnejšie informácie nájdete na výveske, na stránke Komisie pre mládež spišskej diecézy aj na našej webstránke.
  13. V dňoch 10. až 14.7. je na Spišskej Kapitule organizovaný miništrantský tábor pre žiakov končiaceho 4. až 7. ročníka ZŠ. Prihlasovanie je do 20. júna. Podrobnosti sú na výveske.
  14. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu
   • v utorok spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
   • v stredu spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka, člena 1. rádu
   • vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána
   • v sobotu spomienka sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu

  Úmysly 14. – 21. máj 2023

  DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
  14.5.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Jána
  11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
  16:00Ľuboslav
  15.5.2023Pondelok7:00Za duše v očistci
  15:50z rodiny Nováková a Tarbajová
  Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rovderovú a Jakubovičovú
  16.5.2023Utorok7:00Za zdravie Božiu pomoc pre Jána s rodinou
  15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu
  Za požehnanie v rodine
  17.5.2023Streda7:00Za Božie požehnanie pre deti a vnukov
  15:50Prosba o telesné a duševné uzdravenie Lucky a Kristínky a vnútorné obrátenie celej rodiny
  Pavol a Mária
  18.5.2023Štvrtok7:00Za zdravie pre Nika a Miriam
  15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Slugeňovú
  Jozef
  19.5.2023Piatok7:00Za zdravie pre Maroša (50 r.)
  15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána
  Ján
  20.5.2023Sobota7:50Viliam
  František (1. výr.)
  21.5.2023Nedeľa9:00Štefan
  11:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Polovkovú
  16:00Za Zdenu (50 r.)
  Môj príbytok v nebi

  Môj príbytok v nebi

  Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes nám Pán Ježiš hovorí o príbytku, ktorý máme pripravení v nebi. Ale svätý apoštol Peter nás povzbudzuje, aby sme sa už tu na zemi nechali vbudovať ako živé kamene do duchovného domu. Ako na to? Návod nájdeme v Skutkoch apoštolov.

  Continue reading „Môj príbytok v nebi“