Autor br. Tomáš M.

Božie milosrdenstvo

Božie milosrdenstvo

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Na druhú veľkonočnú nedeľu oslavujeme Božie milosrdenstvo. Pripomína nám to aj obraz Pána Ježiša v našom kostole. Pán Ježiš je v žiarivom bielom odeve, čo môže byť odkazom na Jeho zmŕtvychvstanie. Pravou rukou nám žehná/odpúšťa a ľavou rukou ukazuje na svoje srdce, z ktorého vychádzajú dva lúče: červený a bielo-modrý. Červený symbolizuje Ježišovu lásku k nám a bielo-modrý očistenie / odpustenie. Nápis „Ježišu, dôverujem Ti“ nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli žiadať Ježiša o odpustenie. Lebo cez svoju sekretárku, sestru Faustínu, nám pripomína, že milosrdenstvo má prednosť pred spravodlivosťou.

Continue reading „Božie milosrdenstvo“

Oznamy 2. Veľkonočná nedeľa (7.4.2024)

 1. V dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.
 2. Dnes o 13:30 pozývame na modlitbu Korunky pri Kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku Aleje sv. Jána Pavla II obetovanú za fundátora tejto kaplnky pána Miroslava Tuščáka. O 15:00 pozývame do nášho kostola na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
 3. V pondelok slávime prenesenú Slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše budú v našom kostole: o 7:00 a 15:50, v Bazilike sv. Jakuba: o 6:00, 8:00 a 19:00 (o 18.00 bude v spoločná modlitba sv. ruženca s obnovou sľubov ružencového bratstva).
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.
 5. V sobotu po svätej omši o 7:50 sa uskutoční stretnutie františkánskych terciárov.
 6. Rodičom s malými deťmi dávame počas svätých omší do dispozície miestnosť oproti sakristii. Prístupná bude až tesne pred začiatkom svätej omše, pretože dovtedy tam zvykneme spovedať. Miestnosť je vybavená reproduktorom – ďalej ju budeme zariaďovať na základe vašich podnetov.
 7. V mesiaci marec sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 170 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
 8. V sobotu 4. mája sa uskutoční už tradičná púť Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove, na ktorej sa zúčastní aj náš otec biskup František Trstenský. Z Levoče pripravujeme dva autobusy:
  1. Sestry vykupiteľky v spolupráci s farnosťou Levoča – prihlásiť sa môžete v sakristii Baziliky sv. Jakuba do 28. apríla.
  2. Bratia minoriti v spolupráci s farnosťou Spišský Štvrtok – prihlásiť sa môžete v sakristii minoritského kostola alebo na t. č. 0902 122 985.
 9. Počas tretej etapy našej cesty s emauzskými učeníkmi nás otec biskup František pozýva, aby sme si doma vedľa kríža umiestnili misku, do ktorej budeme za všetky svoje obetné dary (chvály, utrpenia, modlitby, práce) dávať kamienok. Každý kamienok z našej cesty kresťana je iný, má inú váhu a iný tvar. Kristus ich však premieňa svojou dokonalou obetou. Toto jednoduché gesto môže zviditeľniť našu spoluúčasť na obete svätej omše. Každú nedeľu môžeme tieto kamienky prinášať na svätú omšu, kde ich odovzdáme ako symbol svojich nedokonalých darov do pripravenej nádoby na stolíku s obetnými darmi alebo na oltári sv. Františka.
 10. Z farských oznamov
  • V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti. Po skončení sv. omše bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.
  • Dňa 11.4.2024 o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba koncert, na ktorom vystúpi komorný spevácky zbor Chorus minor v doprovode sláčikového orchestra Základnej umeleckej školy v Levoči. Týmto koncertom ukončí realizáciu projektu „Radnica otvorená komunitám“. Vstup na koncert je voľný. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vo štvrtok 11.4.2024 bude večerná sv. omša v gymnaziálnom kostole o 19:00. V Bazilike sv. Jakuba bude koncert.
  • Na budúcu nedeľu začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

ÚMYSLY 7. – 14. apríl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
7.4. Nedeľa9:00Michal
Nem. 9:30Za dobrodincov nemocničnej kaplnky
11:00Za rodiny
16:00Mária Kyseľová
8.4. Pondelok7:00Anton (brat)
15:50Prosba o Božie požehnanie pre dominikánsku rodinu
Jozef Richvalský
9.4. Utorok7:00Jozef
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami
z rodiny Dobrovičovej
10.4. Streda7:00Za rodinu Poklembová, Bajarová, Krajčíková
15:50Mária a Margita
Prosba o uzdravenie Lukáša
11.4. Štvrtok7:00manžel Alojz a syn Alojz
15:50Prosba o uzdravenie Jána
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre MUDr. Tibora Muszku
12.4. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Matúša, Jakuba a Sabínu
15:50Ján, Mária, Michal, Mária
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Dobrovičovú
13.4. Sobota7:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí sa starali o výzdobu, upratovanie a stavbu kostolov
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Júliusa, Júliusa, Ivana, Miroslava
Jozef a Darina
14.4. Nedeľa9:00Rudolf, Alžbeta, Ján, Juraj, Matej, Mária
Nem. 9:30Prosba o zdravie pre Martinu
11:00Jana (1. výročie)
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
16:00Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí obhajovali vieru
Na ceste s Ježišom: Kľúč života a víťazstva

Na ceste s Ježišom: Kľúč života a víťazstva

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Obuli sme si bežecké topánky, lebo sme sa išli rýchlo pozrieť ku hrobu Pána Ježiša. Zistili sme že, je prázdny, ale našli sme tam list, ktorým nás otec biskup František Trstenský uviedol do tretej etapy cesty s emazskými učeníkmi. Povzbudil nás k prijímaniu Eucharistie, zvlášť počas veľkonočnej oktávy, pretože aj pri svätom prijímaní / adorácii môžeme stretnúť živého Pána Ježiša.

 • Nakreslite prázdny hrob a napíšte k nemu, kde môžeme stretnúť živého / víťazného / zmŕtvychvstalého Pána Ježiša.
  ALEBO
 • Napíšte, čo ste našli po zotretí prvého (úplne vrchného) políčka na obrázku s monštranciou

Podpíšte sa a v nedeľu 7. apríla pred svätou omšou o 11:00 prineste úlohu do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Oznamy Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (31.3.2024)

 1. V mene našej rehoľnej komunity vám prajem požehnané veľkonočné sviatky, aby Zmŕtvychvstalý Ježiš vniesol radosť do každej Vašej bolesti a aby vám dal odvahu kvôli dobrým veciam znášať aj utrpenie.
 2. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a priebehu veľkonočných sviatkov v našom chráme.
 3. Ako sme počuli v pastierskom liste otca biskupa Františka, prechádzame do tretej etapy našej cesty s emauzskými učeníkmi, počas ktorej chceme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii. Na tento účel sme pre vás pripravili špeciálne pozvánky, ktoré si môžete zobrať pri východe z kostola. Pre deti máme v sakristii pripravený stierací plagát, ktorý im priblíži Ježišov vzácny veľkonočný dar – Eucharistiu.
 4. Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva bude v našom chráme dnes a zajtra o 15:45, v týždni o 15:30; v sobotu o 7:30. Na budúcu nedeľu pozývam o 15:00 na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
 5. Na Veľkonočný pondelok slávime sväté omše podľa nedeľného poriadku. Svätá omša o 11:00 bude s kázňou pre deti.
 6. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Keďže mnohí prijali sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami, spovedať budeme iba 15 minút pred svätou omšou o 15:50. Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
 7. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 8. V sobotu 6. apríla sa na Spišskej Kapitule uskutoční Diecézne stretnutie mládeže s témou 99+1. Program začína o 9:30 diskusiou, pokračuje tematickými impulzmi, obedom a workshopmi. Vyvrcholením bude svätá omša s otcom biskupom Františkom o 14:30. Záujemcovia sa môžu do 2. apríla zaregistrovať cez stránku www.kapitula.sk. Kto by sa chcel zúčastniť spolu s mladými zo Spoločenstva EDEN, môže nás kontaktovať cez instagramový účet @spol_eden.
 9. Do 2. apríla môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.

Úmysly 31. marec – 7. apríl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
31.3. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu, Štefana a Máriu
Nem. 9:30Jozef, Anna Andrej
11:00rehoľná sestra Gotfrída
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Jozefa a Máriu Vizváryovcov
1.4. Pondelok9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Mareka
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Miriam
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Zitu
16:00Mária Kyseľová
2.4. Utorok7:00Daniel a rodičia
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jablonovských
Ján (10. výročie)
Štefan, Pavel a rodičia
3.4. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Tomáša a Eriku
15:50bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
Ján a Anna Bonkoví
Ján a Helena
4.4. Štvrtok7:00Anna
15:50Za povolania
Štefan
František, Alžbeta, Pavol a Anna
5.4. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre MUDr. Jána Vaška
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,zvlášť za duše tých, ktorí sa modlili za duše v očistci
6.4. Sobota7:50Odprosenie za hriechy proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Poďakovanie za 40 rokov života Anny
a prosba o požehnanie do ďalších rokov
7.4. Nedeľa9:00Michal
Nem. 9:30Za dobrodincov nemocničnej kaplnky
11:00Za rodiny
16:00Mária Kyseľová
Na ceste s Ježišom: Kľúč obety

Na ceste s Ježišom: Kľúč obety

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes máme pred očami fialovú šatku, ktorou je zahalený kríž. Takéto kusy látky, takéto plášte, dávali ľudia aj na osliatko a na cestu, keď Pán Ježiš slávnostne prichádzal do Jeruzalema. Podobným kusom látky bol zahalený aj slepec Bartimej, ktorého Ježiš stretol pri odchode z Jericha, krátko pred slávnostným vstupom do Jeruzalema.

Continue reading „Na ceste s Ježišom: Kľúč obety“

Oznamy Kvetná nedeľa (24.3.2024)

 1. Dnes o 15:00 bude v našom kostole viesť krížovú cestu brat Ondrej.
 2. Svätá omša o 16:00 dnes kvôli veľkonočnému spovedaniu nebude.
 3. Spovedanie vo Veľkom týždni (pondelok – streda):
  1. v našom kostole: ráno od 6:45 a popoludní od 14:00 (v prípade potreby aj počas svätej omše);
  2. v Bazilike sv. Jakuba: počas ranných svätých omši a večer od 17:00.
 4. Chorých, ktorí by pred sviatkami chceli prijať sviatosť zmierenia, navštívime v stredu dopoludnia. Prihlásiť ich môžete buď v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk.
 5. Slávnosť Zvestovania Pána je kvôli Veľkému týždňu preložená z 25. marca na 8. apríla. 25. marec je Dňom počatého dieťaťa, preto pozývame k noseniu bielej stužky. Počas svätej omše o 15:50 ponúkneme možnosť duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (text nájdete pri východe z kostola). Na žiadosť pápeža Františka obnovíme aj zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
 6. Program Veľkonočného trojdnia
  1. Zelený Štvrtok: Dopoludnia sa slávi iba svätá omša svätenia olejov, ktorá bude v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule o 9:00. Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere bude v našom kostole o 16:00, v Bazilike sv. Jakuba o 19:00.
  2. Veľký Piatok: O 8:00 vás pozývame na modlitbu liturgie hodín. O 13:00 sa pred evanjelickým kostolom začne ekumenický pašiový sprievod. O 14:45 sa začneme modliť novénu k Božiemu milosrdenstvu. Obrady Veľkého piatku začnú v našom kostole o 15:00, v Bazilike sv. Jakuba o 17:00. V tento deň nás zaväzuje prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  3. Biela Sobota: O 8:00 Vás pozývame na modlitbu liturgie hodín. O 15:00 budeme pokračovať v novéne k Božiemu milosrdenstvu. Veľkonočná vigília začne v Bazilike sv. Jakuba o 19:30, v našom kostole o 21:00. Požehnanie veľkonočných jedál bude u nás po skončení Veľkonočnej vigílie, v Bazilike sv. Jakuba v nedeľu ráno o 6:00.
 7. Do konca marca môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.
 8. Z farských oznamov:
  • Dnes v Bazilike sv. Jakuba od 15:00-17:00, 17:30-19:00 bude hlavná veľkonočná sv. spoveď. Sv. omša o 16:00 v minoritskom kostole v tento deň nebude. O 17:00 bude v bazilike krížová cesta, počas ktorej sa spovedať nebude.
  • Vo Veľkonočnom trojdní je možné získať úplné odpustky: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej Eucharistie a speve „Ctíme túto Sviatosť slávnu“ na Zelený štvrtok; 2. za nábožnú poklonu kríža pri obradoch na Veľký piatok a 3. za obnovu krstných sľubov pri vigílii na Bielu sobotu. Samozrejme v platnosti ostávajú všetky predpísané podmienky.
  • Na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.
  • Od piatku 5. apríla 2024 sa začínajú pravidelné predmanželské náuky pre snúbencov. Budú bývať na fare vždy po večernej sv. omši o 20:00.
  • V sakristii Baziliky sv. Jakuba a na webe farnosti sú k dispozícii prihlášky na sväté prijímanie. Rodičia prvoprijímajúcich detí nech si prihlášky vyzdvihnú a vyplnené nám ich doručia do kostola do 7.4.2024.
  • Duchovná rodina SDR (Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa) pozýva v nedeľu Božieho milosrdenstva, 7. apríla 2024, na púť do diecéznej Svätyne Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Plánovaný odchod: autobusom o 13:30 z Námestia Majstra Pavla, so zástavkou na autobusovej stanici. Program: o 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a svätá omša.
   Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii baziliky.

Úmysly 24.–31. marec 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
24.3. Nedeľa9:00Mária
Nem. 9:30Milan, Ján, Anna
11:00Ján, Anna, Ján a Júlia
+ Michal
16:00SVÄTÁ OMŠA KVÔLI SPOVEDANIU NEBUDE
25.3. Pondelok7:00Milan, Antónia

Marián
15:50Emil a Anna
Jozef
26.3. Utorok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Angelu s rodinou
15:50Anna, Margita a František
Jaroslav a Jozef
27.3. Streda7:00Terézia
15:50Mariana (10. výročie úmrtia)
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a dcérky
28.3. Štvrtok16:00Za všetkých kňazov, ktorí slúžia v Levoči
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia
a za všetkých kňazov Katolíckej Cirkvi, ktorí sú v očistci
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Štefana a Jána s rodinami
29.3. Piatok15:00OBRADY VEĽKÉHO PIATKU
30.3. Sobota21:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Agnesu, Antóniu, Annu, Andreu, Viktora a Lukáša
Anna Ogurčáková (3. výročie úmrtia)
František
31.3. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu, Štefana a Máriu
Nem. 9:30Jozef, Anna Andrej
11:00rehoľná sestra Gotfrída
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Jozefa a Máriu Vizváryovcov
Na ceste s Ježišom: Kľúč darovania

Na ceste s Ježišom: Kľúč darovania

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš dnes hovorí o pšeničnom zrnku. My použijeme zemiak, pre ktorý platí to isté, ale je väčší a dostupnejší. Ak zemiak necháme ležať, zhnije. Ale ak ho dáme do zeme, prinesie úrodu. Týmto podobnestvom nám Pán Ježiš naznačuje, čo ho počas Veľkej noci čaká.

Od dnešného dňa máme v kostole zahalené kríže. Pán Ježiš nám zjavuje, čo ho čaká a zároveň sa skrýva. Ale my vám dnes chceme predstaviť sv. Františka, ktorý sa na Pána Ježiša veľmi podobá, pretože sa mu dva roky pred smrťou zjavili na tele rany Pána Ježiša. Stalo sa to v roku 1224 na vrchu LA VERNA v Taliansku. Počas pôstu pred sviatkom svätého archanjela Michala mal videnie anjela na kríži. Počas tohto videnia cítil zároveň veľkú radosť, aj veľkú bolesť a smútok. Keď sa sa videnie skončilo, mal na tele stigmy. Tieto rany ho veľmi boleli, ale zároveň sa tešil z toho, že sa môže podobať na Pána Ježiša.

Aj my môžeme prežívať momenty, ktoré sú pekné a ťažké zároveň. Nakreslite anjela a opíšte nejakú situáciu, ktorá bola pre vás ťažká, museli ste sa obetovať, ale nakoniec priniesla do vášho života požehnanie.

Podpíš sa a v nedeľu 24. marca pred svätou omšou o 11:00 prines anjela do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.