Kategória: Liturgia domácej cirkvi

DOMÁCA LITURGIA PREJAVENIA ÚCTY BIBLII

V posynodálnej apoštolskej exhortácii Verbum Domini, ovocia synody biskupov venovanej „Božiemu Slovu v živote a poslaní Cirkvi“ čítame: „Z veľkého snubného tajomstva vyplýva neodňateľná zodpovednosť rodičov voči svojim deťom. K autentickému otcovstvu a materstvu patrí aj komunikácia a svedectvo o zmysle života v Kristovi: prostredníctvom vernosti a jednoty rodinného života sú rodičia pred vlastnými deťmi prvými hlásateľmi Božieho slova. Cirkevné spoločenstvo ich musí podporovať a pomáhať im, aby rozvíjali v rodine modlitbu, počúvanie Božieho slova, poznanie Biblie. Preto synoda vyjadruje prianie, aby v každej domácnosti bola Biblia a aby ju rodina uchovávala dôstojným spôsobom, aby ju mohla čítať a modliť sa s ňou. Nevyhnutnú pomoc tu môžu poskytnúť kňazi, diakoni alebo dobre pripravení laici. Synoda tiež odporučila utváranie malých spoločenstiev medzi rodinami, v ktorých sa rozvíja spoločná modlitba a meditácia nad primeranými pasážami Svätého písma“ (č. 85).

Continue reading „DOMÁCA LITURGIA PREJAVENIA ÚCTY BIBLII“

Krst Krista Pána

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny a zažatú sviecu. Ďalej je možné pripraviť, svätenú vodu, krstnú(é) košieľku(y), krstnú(é) sviecu(e). V dnešný deň je vhodné si pripomenúť náš krst a to aj prostredníctvom fotografií či videa niektorého z členov rodiny, ktoré je možné si pozrieť vo voľnej chvíli. Taktiež je to príležitosť zapamätať si dátum vlastného krstu, alebo, ak je to možné, si ho zistiť. Tak ako si pamätáme dátum našich narodenín, mali by sme si ako kresťania pamätať aj dátum nášho duchovného znovuzrodenia sa z vody a Ducha Svätého.

Continue reading „Krst Krista Pána“

Zjavenie Pána

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny, alebo Betlehem… a zažatú sviecu, svätenú vodu, kriedu. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Slávime dnes sviatok Zjavenia Pána, ktorý sa ľudovo nazýva aj sviatok „Troch kráľov“. Evanjelium podľa Matúša nám podáva správu o mudrcoch z východu, ktorí prichádzajú do Betlehema, kde nachádzajú Máriu, Jozefa a dieťa Ježiša. Keď ho zbadajú, naplní ich hlboká radosť, padajú na kolená, klaňajú sa mu a dávajú mu kráľovské dary zlato, kadidlo a myrhu. Spolu s mudrcmi sa dnes chceme aj my v našej rodine pokloniť novonarodenému Ježišovi a prosiť ho o požehnanie nášho príbytku a celej našej rodiny tak, ako je to zvykom na tento sviatok. „Videli sme jeho hviezdu na východe“

S: a prišli sme sa mu pokloniť.“(Mt 2, 2)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše hriechy.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.

(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Nebeský Otče, ty si svetlom hviezdy sprevádzal mudrcov a priviedol si ich až k  tvojmu Synovi. V malom Ježišovi spoznali, že je to pravý Boh a preto sa mu klaňali. My ti v tejto chvíli ďakujeme za svetlo viery, pretože vďaka viere môžeme spoznávať prítomnosť Ježiša v našich životoch, milovať ho a klaňať sa mu. Pomáhaj nám chrániť si dar viery a zveľaďovať ho modlitbou a láskou k tebe a k blížnym. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

S: Amen.

Spoločná modlitba Žalmu 72

(ak je možné, môže sa spievať)

V: Ježiš sa nám narodil, poďte, klaňajme sa mu.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, *
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom *
a podľa práva nad tvojimi chudobnými. S: 
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja, *
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru *
a od Rieky až na kraj zeme. S: 
Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, *
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
Budú sa mu klaňať všetci králi, *
slúžiť mu budú všetky národy. S: 
On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, *
i chudobného, ktorému nik nepomáha.
Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, *
zachráni život úbožiakom. S:

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 2, 1-12)

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: «A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.»“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V: V nedeľu sme spoločne uvažovali na symbolom rúška, ktoré teraz počas pandémie nosíme na svojich tvárach. Povedali sme si, že Pán Boh si na prvé Vianoce pred 2000 rokmi „zložil rúško zo svojej tváre“ a odhalil nám niečo podstatné zo svojho tajomstva. V Ježišovej tvári nám zjavil, že je Otcom, ktorý miluje svojho Syna a v ňom miluje aj nás. Je to niečo podobné ako keď otec miluje mamu a v nej miluje aj tých, ktorých ona nosí vo svojom srdci, teda osobitne deti. Rovnako aj mama, ktorá miluje otca, v ňom miluje aj deti prítomné v jeho srdci. Alebo ak sa súrodenci vzájomne milujú, v sebe milujú aj svojich rodičov, ktorých nosia vo svojich srdciach. Preto sú rodičia šťastní, ak vidia, že ich deti sa navzájom majú radi. V Ježišovi, Božom Synovi, ktorý prišiel na tento svet, sme sa aj my stali milovanými synmi a dcérami nebeského Otca.

Dnešný deň môžeme uvažovať nad druhým prostriedkom, ktorým bojujeme proti pandémii. „R-O-R“ – čo znamená táto skratka a teda, čo znamená písmeno „O“ v tejto skratke?

Odstup: aby sme sa nenakazili vírusom, alebo aby sme ním nenakazili iných musíme dodržiavať od druhých ľudí dostatočný odstup (aspoň 2m). Chránime sa kontaktu s inými ľuďmi. Aj v tieto dni musíme zostať doma, izolovaní od druhých ľudí. Toto opatrenie má veľký význam a my ho nateraz chceme dodržiavať.

Skúsme však v tejto chvíli uvažovať nad tajomstvom Božej lásky a dobroty, ktorá sa nám počas Vianoc i v dnešný deň zjavuje. Boh sa stal človekom, vzal si na seba ľudské telo. Nebál sa spojiť sa s nami prostredníctvom tela. Telo sa stalo priestorom komunikácie Boha s človekom. Tak vidíme, že Pán Boh si neberie od nás odstup, naopak, stáva sa jedným z nás, spája sa s nami, pretože nás miluje. Dnešný sviatok nám poukazuje na to, že Boh túži po tom, aby ho spoznali a milovali všetci ľudia, pretože len tak môžu byť naozaj šťastní. Náš Boh je Bohom všetkých, pretože je milujúcim Otcom všetkých. On túži, aby ho všetci ľudia spoznali ako milujúceho Boha Otca a chce, aby ho všetci hľadali tak, ako ho hľadali mudrci z východu.

Mudrcov sprevádzalo na ceste do Betlehema znamenie hviezdy. Mudrci boli múdri nielen preto, že veľa študovali, ale hlavne preto, že mali múdre srdce. Dokázali rozpoznať dobro od zla, dokázali rozpoznať Božie znamenia, a nechali sa nimi viesť. Boli múdri, pretože sa nechali viesť samotným Bohom a jeho slovom. Aj my sa máme učiť rozpoznávať tajomnú Božiu prítomnosť v našom živote a v našej rodine a nechať sa viesť svetlom Božieho slova. Ako je Boh prítomný v našej rodine? Podľa čoho môžeme spoznať, že Ježiš je prítomný v našom živote? (Je možné nechať zaznieť z úst rodičov i detí ako, prostredníctvom čoho rozpoznávajú Božiu prítomnosť v ich životoch…rôzne prejavy lásky, náklonnosti, modlitba, talenty a dary, napomenutia, výchova…)

Toto všetko nás zbližuje tak s Pánom Bohom ako aj medzi nami navzájom. Áno, nechceme mať odstup od seba ani od Pána Boha, ale vždy chceme stať blízko pri sebe, byť si pomocou a oporou. Chceme byť pre seba navzájom „hviezdou“ – znamením Božej prítomnosti, Božej lásky a dobroty. My rodičia chceme byť pre vás deti „hviezdou“. Chceme vám ukazovať svojim životom Ježiša a privádzať vás k nemu. Ale aj vy môžete byť pre nás rodičov i pre seba navzájom takou „hviezdou“. Tak sa naše srdcia naplnia pravou radosťou podobne, ako boli radosťou naplnené srdcia mudrcov.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

5. Prosby

V: S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby a volajme: Pane, vyslyš nás.

S: Pane, vyslyš nás.

– Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha. S:

– Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby my rodičia boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre naše deti. S:

– Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske a boli ti za všetko vďační. S:

– Pane Ježišu, lekár duše a tela, chráň nás od všetkého zlého, od každej choroby tela a každého hriechu, ktorý je chorobou duše. S:

– Pane Ježišu, ty priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych. S:

– Pane Ježišu, ty si uzdravoval chorých a pomáhal si im, pomôž všetkých chorým a posilňuj všetkých lekárov a tých, ktorí sa o nich starajú. S:

– Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi. S:

V: Pane Ježišu, tvoje svetlo priviedlo mudrcov k poznaniu pravdy o tvojom narodení; nedovoľ, aby sme sa ponorili do tmy hriechu, ale daj, aby sme stále kráčali vo svetle tvojej milosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba požehnania príbytku a rodiny

V: V tejto chvíli sa chceme pokloniť Ježišovi, ktorý je prítomný uprostred nás a chceme ho na kolenách prosiť o požehnanie nášho príbytku a našej rodiny. Zohnime kolená pred Ježišom a na znak úcty a lásky si kľaknime.

(Jednotliví členovia si kľaknú, napr. pred domáci Betlehem, obraz Sv. Rodiny, kríž, zapálenú sviecu… Môžu sa poprípade pochytať za ruky. Ten kto vedie domácu liturgiu sa modlí nasledujúcu modlitbu)

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom a našu rodinu pred zlom a hriechom, požehnávaj náš príbytok i nás, ktorí v ňom bývame. Daj, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obety: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

S: Amen.

V: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

(Otec, ak nie je prítomný, tak matka rodiny môže svätenou vodou pokropiť dom a nad vchodové dvere napísať: 20 – C+M+B – 21. Písmená C+M+B znamenajú lat. skratku „Christus mansionem benedicat“ – Kristus, nech žehná tento dom. Kým sa vykonávajú tieto úkony, ostatní členovia môžu spievať niektorú z vianočných kolied).

7. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

8. Záverečné požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Svätý Jozef, ochranca rodín
S: Oroduj za nás

V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

2. nedeľa po Narodení Pána „B“

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny, alebo Betlehem… a zažatú sviecu. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.

V: V dnešnú nedeľu sa schádzame v kruhu našej rodiny, ktorá je „malou cirkvou“, a v nej je prítomný novonarodený Ježiš. Korona vírus nám opäť zatvoril bránu nášho kostola, no nedokázal zavrieť bránu našich sŕdc, ktoré chcú byť stále otvorené pre Ježiša. Tak ako Svätú rodinu, aj nás Ježiš zjednocuje a spája v našej rodine. Túži, aby sme počúvali jeho slovo, ďakovali mu, že prišiel na túto zem a chválili ho za všetky dary, ktoré nám dal v uplynulých dňoch. Na príhovor Panny Márie, našej nebeskej matky a na orodovanie sv. Jozefa, jej ženícha, chceme od dobrého Pána Boha vyprosovať našej rodine i všetkým rodinám a ľuďom dobrej vôle pokoj, lásku, radosť a zdravie tela i duše.Veď „Slovo sa telom stalo

S: a prebývalo medzi nami.“(Jn 1, 14)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše hriechy.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.
(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Nebeský Otče, ďakujeme ti za dar tvojho Syna Ježiša, ktorý sa stal človekom a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Prosíme ťa, aby sme ho dokázali prijať do našich sŕdc tak, ako ho prijala Panna Mária a Sv. Jozef, pretože len s ním a s jeho pomocou môžeme aj my víťaziť a premáhať každé zlo. O to ťa prosíme, skrze Krista nášho Pána.
S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 131

(ak je možné, môže sa spievať)

V: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami

Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene.
Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. S:

Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. S:

Dúfaj, Izrael, v Pána odteraz až naveky. S:

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána(Jn 1, 1-5. 9-14)

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

K zamysleniu je možné si prichystať rúško ako katechetickú pomôcku.

V: Viete, čo znamená skratka „R-O-R“? Rúško, odstup, ruky. Stále prežívame vianočné obdobie a spolu sa môžeme zamyslieť nad jednou z týchto troch „zbraní“, ktorou bojujeme proti korona vírusu.

Rúško: rúškom si zakrývame tvár, aby sme sa nenakazili, alebo aby sme nenakazili druhých. Keď si zakryjeme tvár môže sa nám stať, že nás niekto na ulici nemusí spoznať. Alebo sa nám možno stalo, že sme my niekoho nespoznali (kamaráta, kamarátku, suseda…). Tvár hovorí o našej identite. Ak som napríklad niekoho nikdy nevidel, ak som nevidel jeho tvár, o takom človek povieme, že ho nepoznáme. Na občianskom preukaze máme fotku našej tváre, aby nás tí druhí, napr. polícia či colníci, vedeli identifikovať.

Rúško je aj symbolom tajomstva. Niekedy sa zvykne o niečom hovoriť, že je to „zahalené rúškom tajomstva“.

Keď sa pozeráme na Ježiška v jasliach, vidíme v ňom nielen malé dieťatko, ale aj Božieho Syna, Spasiteľa sveta. Tak ako to o ňom povedal Panne Márii už anjel pri zvestovaní. Môžeme teda povedať, že keď pozeráme na Ježiša a hľadíme do jeho tváre, vidíme v ňom tvár nebeského Otca. Pán Ježiš, keď už bol dospelý, povedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca“. Preto môžeme povedať, že na Vianoce si pred 2000 rokmi Boh „zložil rúško“ zo svojej tváre a v Ježišovi nám zjavil niečo zo svojho tajomstva. Čo nám to zjavil? Aké tajomstvo? Že Boh má milujúce srdce, pretože je Otcom, ktorý má Syna. A že aj Syn má milujúce srdce, ktoré miluje svojho Otca; a ich vzájomná láska je Duch Svätý. Boh sa nám zjavil ako jeden prítomný v troch osobách. Mohli by sme povedať ako jedna „rodina“, ako spoločenstvo osôb, ktoré sa navzájom milujú.

Ježiš nám zároveň zjavil, že Boh Otec má také veľké srdce, že dokáže milovať všetkých ľudí, všetkých čias. A preto miluje každého z nás osobitne: mňa, teba, mamku, sestru, brata, starého otca, starú mamu, kamaráta, spolužiaka,… všetkých nás miluje rovnakou láskou. A miluje nás až tak, že posiela svojho Syna na našu zem, aby sme sa aj my mohli stať jeho deťmi, jeho synmi a dcérami, tak ako je ním Ježiš. Prvou našou úlohou je urobiť mu v našom srdci príbytok. Urobiť z nášho srdca jasle, ktoré ho príjmu. A tým, ktorí ho príjmu dá moc stať sa božími deťmi. To je veľká výsada a milosť! Áno, my všetci, aj my dospelí, sme tak ako vy malí, my všetci, sme Božími deťmi, ktorých Boh Otec miluje tak, ako miluje svojho Syna Ježiša. Sme jeho milovanou rodinou.

Avšak z tejto výsady vyplýva aj jeden veľká úloha: svojim konaním, zmýšľaním, svojimi skutkami sa máme podobať na Ježiša a preto sa k sebe správať ako jeho bratia a sestry. Tak sa zároveň ako synovia a dcéry budeme podobať na nášho spoločného Otca, ktorý je na nebesiach. Skúsme sa dnes, ale aj v nastávajúcich dňoch viac pozerať na Ježiša a pýtať sa ho: „Ježišu, ako mám konať? Čo by si teraz v tejto chvíli urobil ty? Čo by si povedal? Ako by si sa zachoval? Chcem konať ako ty. Chcem milovať ako ty miluješ. Chcem rozprávať ako ty. …“ A on nám iste odpovie a my to začujeme, pretože bude prítomný v jasliach nášho srdca.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať nejakú vianočnú koledu. (Napr. „Dobrý Pastier sa narodil“; „Nesiem vám noviny“ „Vstávajte pastieri“… Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť…)

5. Vďaky a prosby

V: V tejto chvíli chceme chváliť Pána Boha a ďakovať mu za to, že prišiel medzi nás a je Boh s nami.

Spoločne volajme: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

S: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

Pane, ďakujeme ti za dar tvojho narodenia v Betleheme.

Pane, ďakujeme ti za tvoju i našu nebeskú matku Máriu, ktorá ťa s láskou prijala a nám porodila

Pane, ďakujeme ti aj za dar sv. Jozefa, ktorý ťa chránil a staral sa o teba i za dar roka sv. Jozefa, ktorý v Cirkvi od 8. decembra prežívame.

Pane, ďakujeme ti za dar nášho manželstva a našej rodiny.

Pane, ďakujeme ti za dar tohtoročných Vianoc i Nového roka, ktorý sme z tvojej dobroty začali prežívať.

Pane, ďakujeme ti všetkých našich príbuzných a priateľov, osobitne za tých, s ktorými sme sa dlho nevideli a nestretli.

 Pane, ďakujeme ti za našu farnosť, za nášho pána farára (kaplána…) a za ich službu, vďaka ktorej zostávaš prítomný medzi nami.

– Pane, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotné sestry a všetkých, ktorí sa starajú o chorých a zomierajúcich.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú vďaku za talenty a dary.)

V: Teraz chceme Pána Boha prosiť o potrebné dary a milosti pre nás i pre našich blížnych.

Spoločne volajme: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!

S: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!

Pane Ježišu, urob z našich sŕdc jasličky pripravené prijať ťa ako svojho brata a priateľa.

Pane Ježišu, daj nám silu premáhať lenivosť k modlitbe a k stretnutiu sa s tebou.

Pane Ježišu, nauč nás milovať všetkých ľudí, aj tých, ktorých až tak veľmi nemilujeme.

– Pane Ježišu, daj nám srdce trpezlivé a zodpovedné, aby sme dodržiavali všetky protiepidemiologické opatrenia a tak neohrozili vlastné zdravie ani zdravie druhých.

Pane Ježišu, ty si lekár tela i duše, prosíme ťa za všetkých lekárov a zdravotníkov, ktorí sa starajú o všetkých chorých. Chráň ich od nákazy vírusom a dodaj im síl v boji proti pandémii.

– Pane Ježišu, uľav v chorobe všetkým chorým a stoj ako dobrý Pastier pri umierajúcich.

– Pane Ježišu, prosíme ťa o dar nového otca biskupa, ktorý bude dobrým pastierom pre našu Spišskú diecézu.

 Pane Ježišu, odmeň večným životom všetkých našich zosnulých dobrodincov a tých, ktorí nám na tejto zemi pomáhali.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

7. Požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Svätý Jozef, ochranca rodín
S: Oroduj za nás

V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

33. nedeľa v Cezročnom období „A“

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, zažatú sviecu, sochu alebo obraz Panny Márie či ikonu sv. Rodiny. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.

V: V dnešnú nedeľu sa schádzame v kruhu našej rodiny, ktorá je „malou cirkvou“, uprostred ktorej je prítomný živý Ježiš. On sám nás uisťuje o svojej prítomnosti, keď hovorí: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20).

Počúvaním Božieho slova si dnes chceme uvedomiť tri dôležité veci: prvou je, že náš život je jedným veľkým darom, v ktorom sú prítomné mnohé ďalšie dary a talenty. Druhou skutočnosťou je, že máme bdieť a očakávať Ježišov príchod, pretože nás chce v plnosti obdarovať tým najväčším darom, pre ktorý sme stvorení a ním je večný život. A treťou, že večný život nezískame nečinnosťou, ale bdelou a vytrvalou službou, v ktorej využijeme a zveľadíme talenty a dary, ktoré sme od Pána Boha dostali. Túžime po tom, aby nám Ježiš raz povedal: Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým.“

S: „Vojdi do radosti svojho pána. (Mt 25, 21)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Pane Ježišu, vieme, že všetky dary, ktoré sme dostali, pochádzajú z tvojej dobroty. Z celého srdca ti za ne ďakujeme. Pomôž nám premáhať strach a lenivosť, aby sa k tebe tieto dary nevracali nevyužité, ale, aby v dobrom srdci prinášali úrodu. O to ťa prosíme, lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 112

(ak je možné, môže sa spievať)

V: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi;
pokolenie spravodlivých bude požehnané. S.

V jeho dome bude úspech a bohatstvo,
jeho spravodlivosť ostane naveky.
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,
milosrdný, milostivý a spravodlivý. S.

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje;
nikdy nezakolíše.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý,
nebude sa báť zlej zvesti. S

Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,
kým nepokorí svojich nepriateľov.
Rozdeľuje a dáva chudobným;
jeho dobročinnosť potrvá naveky
a jeho moc a sláva budú stále rásť. S.

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša(Mt 25, 14-30)

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: «Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.»

Jeho pán mu povedal: «Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.»

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: «Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.»

Jeho pán mu povedal: «Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.»

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: «Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.»

Jeho pán mu povedal: «Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.»“

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V: Ježiš sa v dnešnom evanjeliu prirovnáva k pánovi, ktorý zveril svojim sluhom svoj majetok, svoje bohatstvo a odišiel na dlhší čas preč. Sluhom tak prejavil dôveru, že sa o jeho majetok budú dobre starať a keď sa vráti nájde ho ešte viac zveľadený. Svojich sluhov poznal a vedel kto má aké má schopnosti. Podľa toho im zveril rozličné množstvo svojho bohatstva. Jednému zveril päť talentov, inému dva a ďalšiemu jeden. Jeden talent predstavoval mieru 26. kg striebra, na ktoré bolo potrebné v Ježišovej dobe pracovať 20 rokov. Teda aj ten posledný sluha dostal do správcovstva veľmi veľké bohatstvo.

Každý z nás je služobníkom, ktorého Boh rozličným spôsobom obdaroval. Sme správcami, ktorých Boh miluje a dôveruje im. On nie zlým a nespravodlivým pánom, akého si predstavoval tretí sluha, pánom, ktorého by sme sa mali báť. Naopak, je dobrotivým Otcom. Prvým veľkým dôkazom jeho lásky a dobroty je to, že nám daroval život. Stvoril nás v láske našich rodičov a povolal nás prežiť život na tejto zemi v spoločenstve našej rodiny, príbuzných a priateľov. Náš život je prvým veľkým darom-talentom, za ktorý dnes chceme Bohu ďakovať. Vďaka tomuto daru môžeme mať a prijímať aj ostatné dary a talenty, ktorými nás Boh, často krát cez našich blížnych obdarováva. Aké dary a talenty máme od Pána Boha? (Jednotliví členovia rodiny sa môžu zdieľať o daroch, ktoré dostali. Môžu vyzdvihnúť aj dary a talenty tých druhých.) Musíme si však uvedomiť, že všetky tieto dary a talenty nemáme pre seba samých, ale pre iných. O tieto dary sa máme deliť s druhými a využívať ich pre službu našim blížnym. Len tak sa ich a aj náš život zveľadí a stane sa krajším. Ak by som sa bál a zakopal dary a talenty, podobne ako to urobil sluha z dnešného evanjelia, môj život by bol smutným. Vlastne, ani by nebol skutočným životom; zostal by zakopaným kdesi hlboko v zemi ako nejaká mŕtvola.

V uplynulých týždňoch sme mali možnosť byť na Slovensku svedkami toho, ako sa mnohí ľudia podelili o svoje dary a schopnosti s nami. Lekári, zdravotníci, vojaci, policajti, dobrovoľníci, tí všetci a mnohí ďalší sa rozhodli nezakopať svoje dary a talenty, ale dať ich do služby a tak nám pomôcť lepšie zvládať pandémiu. Aj za nich chceme dnes Pánu Bohu ďakovať.

Ako sa môžeme deliť o svoje dary a talenty s inými my? (Jednotliví členovia rodiny sa môžu o tom porozprávať a dať si aj malé predsavzatie do nastávajúcich dní týždňa.) Musíme si pripomenúť ešte jednu skutočnosť: aj nebeský Otec sa s nami podelil o ten najväčší dar, ktorý má – o svojho Syna. Otec nám daroval Syna a Syn nám daroval svojho Ducha. Len s jeho pomocou môžeme správne rozvíjať naše dary a milovať sa tak ako nás miluje Ježiš. Vieme, že on nezakopal svoj život, ale naopak daroval ho nám a tým nám odovzdal to najväčšie bohatstvo, ten najväčší talent – večný život v jeho kráľovstve. Preto všetky dary a talenty máme využívať takým spôsobom, aby nás Pán mohol s otvorenou náručou raz privítať v nebi a s úsmevom nám povedať: „Správne, dobrý a verný sluha, dobre si si počínal! Zveľadil si život na zemi do miery večného života.“ „Vojdi do radosti svojho pána. (Mt 25, 21)

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať pieseň a osláviť ňou dobrého Pána Boha

(Je možné spolu zaspievať pieseň, „Svätosť je, to po čom túžim“, alebo aj inú vhodnú pieseň. Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť…)

1. Svätosť je, svätosť je to, po čom túžim.  Svätosť je, čo potrebujem.
Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa Ty.
R: /:Vezmi si moje srdce, vezmi si moju myseľ, vezmi si moju vôľu, chcem byť Tvojím, Pane:/

2. Láska je…
3. Pravda je…
4. Milosť je….

5. Vďaky a prosby

V: V tejto chvíli chceme chváliť Pána Boha a ďakovať mu za naše dary a talenty, ktoré sme od neho dostali.

Spoločne volajme: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

S: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

Pane, ďakujeme ti za dar života.

Pane, ďakujeme ti za dar viery, ktorý sme v krste prijali.

Pane, ďakujeme ti za dar večného života, ktorý sme skrze tvojho Syna Ježiša dostali.

Pane, ďakujeme ti za dar sviatosti manželstva a za našu manželskú lásku.

Pane, ďakujeme ti našu rodinu, za všetkých našich príbuzných a priateľov.

 Pane, ďakujeme ti za našu farnosť, za nášho pána farára (kaplána…) a za ich službu, vďaka ktorej zostávaš prítomný medzi nami.

– Pane, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotníkov a všetkých, ktorí sa starajú o chorých a zomierajúcich.

Pane, ďakujeme ti za všetkých ľudí, ktorí nám slúžia svojimi darmi a talentami.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú vďaku za talenty a dary.)

V: Teraz chceme Pána Boha prosiť o potrebné dary a milosti pre nás i pre našich blížnych.

Spoločne volajme: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!

S: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!

Pane Ježišu, daj nám srdce štedré a ochotné deliť sa o dary a talenty s našimi blížnymi.

Pane Ježišu, chráň nás od hriechu lenivosti.

Pane Ježišu, daj, nech všetky naše schopnosti využívame len na dobro a posvätenie nás i našich blížnych a na tvoju večnú slávu.

Pane Ježišu, nedaj, aby nás premohol strach a beznádej; nech sú naše oči stále upreté na teba, lebo ty nás miluješ a chrániš ako Pastier svoje stádo.

– Pane Ježišu, v tomto týždni sme oslávili sviatok sv. biskupa Martina, patróna našej diecézy; prosíme ťa o dar nového otca biskupa, ktorý bude dobrým pastierom pre našu diecézu.

 Pane Ježišu, odmeň večným životom všetkých našich zosnulých dobrodincov a tých, ktorí nám na tejto zemi pomáhali.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

7. Požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

32. nedeľa v Cezročnom období „A“

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, zažatú sviecu, sochu alebo obraz Panny Márie či ikonu sv. Rodiny. Na stole sa môže namiesto zažatej sviece nachádzať aj zažatá petrolejová lampa, ktorá môže poslúžiť aj ako katechetická pomôcka pri zamýšľaní sa nad dnešným evanjeliom. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: V dnešnú nedeľu sa schádzame v kruhu našej rodiny, ktorá je „malou cirkvou“, uprostred ktorej je prítomný živý Ježiš. On sám nás uisťuje o svojej prítomnosti, keď hovorí: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20). Chceme sa v tejto chvíli ponoriť do jeho prítomnosti, ďakovať mu a chváliť ho za všetko čo sme dostali z Božej dobroty počas uplynulého týždňa. Tiež ho chceme prosiť o požehnanie a potrebné milosti do našich životov a do života našej rodiny.

Božie slovo dnešnej nedele nás pozýva hľadať a milovať Božiu múdrosť, vďaka ktorej sa stávame bdelými a vnímavými na príchod Ježiša – Ženícha medzi nás. Vďaka Božej múdrosti ho môžeme privítať s horiacou lampou nášho srdca tak, ako ho privítali múdre panny. Múdrosť žiarinevädne; ľahko ju zbadajú , čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú.“ (Múd 6, 12)

S: „Premýšľať o nej je vrchol rozumnosti a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne istotu.“  (Múd 6, 15)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Pane Ježišu, pozri na nás tu zhromaždených, veríme a vyznávame, že si s nami, ako si bol so svojimi učeníkmi pri Poslednej večeri. Ďakujeme ti za všetky dary, dobrodenia a milosti, ktoré sme počas uplynulého týždňa od teba dostali ako prejav tvojej lásky a štedrosti. Prosíme ťa, aby sme aj my boli štedrí a vnímaví pre potreby našich blížnych. Zošli na nás silu svojho Ducha, ktorý nám pomôže milovať ich a slúžiť im tak, ako ty miluješ nás. Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom, v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 63

(ak je možné, môže sa spievať)

V: Po tebe túžia naše srdcia, Pane, Bože náš

Bože, ty si môj Boh, *
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša, *
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,  
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni *
a vidieť tvoju moc a slávu. S.
Veď tvoja milosť je lepšia než život; *
moje pery budú ťa oslavovať.  
Celý život ťa chcem velebiť *
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. S.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša *
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.  
Na svojom lôžku myslím na teba, *
o tebe rozjímam hneď za rána. S.
Lebo ty si mi pomáhal *
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. S.

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša(Mt 25, 1—13)

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: «Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.»

Ale múdre odvetili: «Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!»

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: «Pane, Pane, otvor nám!»

Ale on im povedal: «Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.»

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

(Pre názornosť, sa môže poslúžiť zapálená olejová lampa)

V: Ježiš nám v tejto chvíli vyrozprával podobenstvo o desiatich pannách. Týmto podobenstvom nás pozýva k bdelosti a múdrosti nášho srdca. Čo to znamená bdieť? Kedy je naše srdce bdelé? A kde je prameň našej bdelosti? A čo znamená byť múdrym? Kedy môžem povedať, že som múdrym? (Je možné sa aj interaktívne opýtať niektoré z týchto otázok detí a nechať, aby aj oni mohli zareagovať a ponúknuť vlastné odpovede).

Bdelosť má svoj prameň v múdrosti. A múdrosť má svoj prameň v Božom slove, ktorým je sám Pán Ježiš. Žiť múdro znamená učiť sa žiť a milovať od Ježiša. Žiť múdro znamená počúvať, čo nám Ježiš hovorí a brať si od neho príklad. Múdre srdce, je ako horiaca lampa. Aby mohla horieť, ponajprv v nej musí byť olej. Čo je tým olejom? Olejom je Božie slovo a Božia milosť. V týchto dňoch, keď nemôžeme skoro vôbec ísť na sv. omšu do kostola, keď nemôžeme pristupovať k Eucharistii a prijať Ježiša v spôsobe chleba do nášho srdca, chceme ho ešte viac ako inokedy prijímať v živom slove evanjelia. Áno, naša duša sa sýti každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Boh Otec chce napĺňať lampu nášho srdca olejom svojho Slova, ktorým je živý Ježiš a tiež olejom svojej milosti. Takto sa naše srdce stáva múdrym. No nestačí mať len olej v lampe. Je potrebný aj oheň, ktorý túto lampu zapáli. Ohňom, ktorý zapaľuje lampu nášho srdca je Boží Duch. Duch Svätý to robí tak, že premieňa a rozpaľuje túžby nášho srdca, aby boli túžbami peknými a veľkými, aby túžili po pekných a veľkých veciach; no čo je najdôležitejšie, aby túžili po samom Ježišovi, ktorého nám nebeský Otec chce každý deň darovať. Múdre panny z dnešného evanjelia si uchránili olej v lampách a preto ich srdce zostalo bdelé. Pretože boli múdre nedovolili, aby im niekto alebo niečo uhasil ich túžbu po Ženíchovi, ktorým je sám Ježiš.

Čo všetko v nás môže uhasiť túžbu po Ježišovi? (Môže sa nechať priestor na odpovede a zdieľanie).

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: V tejto chvíli ticha si vzbuďme túžbu po Ježišovi. (Chvíľa ticha) Môžeme to urobiť aj tým, že si zaspievame pieseň.

(Je možné spolu zaspievať alebo aj zarecitovať pieseň JKS 300: „Ježiš, Ježiš príď ku mne.“ , alebo aj inú vhodnú pieseň)

1. Ježiš, Ježiš, príď ku mne, – ó, jak túžim po tebe! – Tys‘ najdrahší priateľ môj, – príď do srdca, Ježiš môj, – príď do srdca, Ježiš môj!

2. Poteš srdce, zažeň žiaľ, – oheň lásky v ňom rozpáľ, – moja láska teba zve: – Ježiš, Ježiš, príď ku mne, – Ježiš, Ježiš, príď ku mne!

5. Vďaky a prosby

V: Teraz chceme chváliť Pána Boha a ďakovať mu za jeho dary a dobrodenia, ktoré sme od neho dostali, osobitne počas tohto týždňa.

Spoločne volajme: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

S: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

Pane, ďakujeme ti, že nás každý deň sýtiš svojím slovom a napĺňaš lampu nášho srdca svojou milosťou.

Pane, ďakujeme ti za našu rodinu, v ktorej prebývaš medzi nami.

Pane, ďakujeme ti za všetkých našich príbuzných a priateľov.

 Pane, ďakujeme ti za našu farnosť, za nášho pána farára (kaplána…) a za ich službu, vďaka ktorej zostávaš prítomný medzi nami.

– Pane, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotníkov a všetkých, ktorí sa starajú o chorých a zomierajúcich.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú vďaku.)

V: Teraz chceme Pána Boha prosiť o potrebné dary a milosti pre nás i pre našich blížnych.

Spoločne volajme: Ježišu, zostaň našim Ženíchom a vypočuj naše prosby!

S: Ježišu, zostaň našim Ženíchom a vypočuj naše prosby!

Pane Ježišu, daj, aby sme sa vždy sýtili tvojim slovom, ktoré je chlebom nášho života.

Pane Ježišu, chráň nás od každého hriechu, aby v nás nezhaslo svetlo tvojej milosti.

Pane Ježišu, naplň nás svojim Duchom Svätým a rozpáľ naše srdcia túžbou po tebe.

Pane Ježišu, urob naše srdcia múdrymi a bdelými.

– Pane Ježišu, v tomto týždni sme sa v našej Spišskej diecéze rozlúčili so zosnulým diecéznym otcom biskupom Štefanom, prijmi ho sebe do nebeskej vlasti.

 Pane Ježišu, buď milostivý všetkým dušiam trpiacim v očistci a prijmi ich k sebe do Božieho kráľovstva.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

7. Požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Dobrorečme Pánovi.

S: Bohu vďaka.