Liturgia domácej cirkvi: 2. veľkonočná nedeľa

Rodina – miesto zjavenia Božieho milosrdenstva

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny či obraz Božieho milosrdenstva, zažatú sviecu a Sv. Písmo. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.

V: Od roku 2000 sa v celej Cirkvi slávi druhá veľkonočná nedeľa ako Nedeľa Božieho milosrdenstva. Tento sviatok zaviedol sv. Ján Pavol II. a to na žiadosť samotného Pána Ježiša, ktorý pri zjavení sestre Faustíne povedal: Túžim, aby prvá  nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva (Denníček 299). Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých  hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa  priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá  pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti“ (Denníček 699). V tejto chvíli túžime otvoriť naše srdcia Ježišovej milosti a našou vierou sa dotknúť jeho uzdravujúcich rán. Spolu s apoštolom Tomášom chceme zvolať:

S: „Pán môj a Boh môj!

V: Pane, v tejto chvíli ticha zverujeme tvojmu nekonečnému milosrdenstvu všetky naše hriechy a previnenia. Zhliadni na nás a odpusť nám všetko zlo, ktoré sme spáchali myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním dobrého.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Milosrdný Ježišu, ďakujeme ti za tvoju smrť a zmŕtvychvstanie, ktorými si nás vyslobodil z otroctva hriechu a večnej smrti. S dôverou sa utiekame k tebe, ktorý si prameňom nekonečného milosrdenstva. Ty si našim Pánom a Bohom. Preto ťa prosíme za každého z nás osobne, za našu rodinu i za celý svet: vylej na nás svoje milosti a uzdrav nás z hriechov i z rán, ktoré nám naše hriechy spôsobili. Daj, nech sa naša rodina stane miestom zjavenia tvojej milosrdnej lásky. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 103

Ak je možné, môže sa spievať:

V: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
S: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Dobroreč, duša moja, Pánovi
a nezabúdaj na jeho dobrodenia. S:

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,
on lieči všetky tvoje neduhy;
on vykupuje tvoj život zo záhuby,
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou; S:

Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Nevyčíta nám ustavične naše chyby,
ani sa nehnevá naveky.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov,
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. S:

Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. S:

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 20, 19-31)

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V tejto chvíli sa započúvajme a uvažujme nad slovami samotného Pána Ježiša, ktoré povedal pri svojich zjaveniach sestre Faustíne, apoštolke Božieho milosrdenstva a ktoré si ona zapísala do svojho Denníčka.

Dcéra moja, keď cez teba žiadam od ľudí úctu k môjmu milosrdenstvu, tak ty ako prvá sa musíš vyznačovať dôverou v moje milosrdenstvo. Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásku ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie – modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásku ku mne. Takto duša oslavuje moje milosrdenstvo a vzdáva mu česť. Áno, prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom milosrdenstva. No musí byť aj skutok. Žiadam uctievanie môjho milosrdenstva slávnostným slávením tohto sviatku a vzdávaním úcty obrazu, ktorý je namaľovaný. Cez tento obraz udelím dušiam veľa milostí, on má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna. (Denníček 742).

Môjmu milosrdenstvu neprekáža tvoja úbohosť. Dcéra moja, napíš, že čím väčšia úbohosť, tým väčšie právo na moje milosrdenstvo. Povzbudzuj všetky duše k dôvere v nepochopiteľnú priepasť môjho milosrdenstva, lebo túžim po spáse všetkých. Prameň môjho milosrdenstva bol na kríži kopijou dokorán otvorený pre všetky duše – nikoho som nevylúčil (Denníček 1182). …. Zo všetkých mojich rán ako z prameňov plynie milosrdenstvo pre duše, ale rana môjho srdca je prameňom nepreskúmateľného milosrdenstva. Z toho prameňa vyvierajú všetky milosti pre duše. Spaľujú ma plamene zľutovanie, túžim ich vyliať na ľudské duše. Hovor svetu o mojom milosrdenstve (Denníček 1190).

Ó, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve. Strata každej duše ma ponára do smrteľného smútku. Vždy ma potešíš, keď sa modlíš za hriešnikov. Modlitba za obrátenie hriešnych duší je mi najmilšia. Vedz, dcéra moja, že táto modlitba je vždy vyslyšaná“ (Denníček 1396-1397).

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova.)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať pieseň a osláviť ňou dobrého Pána Boha.

(Je možné spolu zaspievať pieseň napr. „Ty si môj Boh, milosrdenstvo“ alebo „Misericordias Domini in aeternum cantabo“, alebo inú vhodnú pieseň. Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť.)

5. Litánie k Božiemu milosrdenstvu

(do modlitby sa môžu zapojiť viacerí).

V: V tejto chvíli sa budeme modliť litánie k Božiemu milosrdenstvu. Môžeme ich obetovať za obrátenie všetkých hriešnikov.

V: Pane, zmiluj sa. S: Pane, zmiluj sa.
V: Kriste, zmiluj sa. S: Kriste, zmiluj sa.
V: Pane, zmiluj sa. S: Pane, zmiluj sa.

V: Otec na nebesiach, Bože S: zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože S: zmiluj sa nad nami.
V: Duch Svätý, Bože S: zmiluj sa nad nami.
V: Svätá Trojica, jeden Boh S: zmiluj sa nad nami.

V: Svätá Mária S: oroduj za nás.
V: Milosrdenstvo Božie, nekonečná vlastnosť Stvoriteľa, S: dôverujem Ti .

Milosrdenstvo Božie, najväčšia dokonalosť Vykupiteľa,
Milosrdenstvo Božie, nesmierna láska Posvätiteľa,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo Svätej Trojice,
Milosrdenstvo Božie, prejav najväčšej Pánovej moci,
Milosrdenstvo Božie, v stvorení nebeských duchov,
Milosrdenstvo Božie, povolávajúce nás z ničoty k bytiu,
Milosrdenstvo Božie, napĺňajúce celý vesmír,
Milosrdenstvo Božie, dávajúce nám nesmrteľný život,
Milosrdenstvo Božie, chrániace nás pred zaslúženými trestami,
Milosrdenstvo Božie, pozdvihujúce nás z biedy hriechu,
Milosrdenstvo Božie, ospravedlňujúce nás vo vtelenom Slove,
Milosrdenstvo Božie, vychádzajúce z Kristových rán,
Milosrdenstvo Božie, tryskajúce z Najsvätejšieho Ježišovho Srdca,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si nám dalo Preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku milosrdenstva,
Milosrdenstvo Božie, v zjavení Božích tajomstiev,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení sviatosti,
Milosrdenstvo Božie, zvlášť vo sviatosti krstu a pokánia,
Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti oltárnej a kňazstva,
Milosrdenstvo Božie, v povolaní nás k viere,
Milosrdenstvo Božie, v obrátení hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, v posvätení spravodlivých
Milosrdenstvo Božie, v zdokonaľovaní svätých,
Milosrdenstvo Božie, prameň pre chorých a trpiacich,
Milosrdenstvo Božie, upokojenie utrápených sŕdc,
Milosrdenstvo Božie, nádej zúfalých duší,
Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce všetkých ľudí vždy a všade,
Milosrdenstvo Božie, predchádzajúce nás milosťami,
Milosrdenstvo Božie, pokoj zomierajúcich,
Milosrdenstvo Božie, nebeská slasť spasených,
Milosrdenstvo Božie, slasť a úľava duší v očistci,
Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých svätých,
Milosrdenstvo Božie, nekonečný prameň zázrakov,

V: Baránok Boží, ktorý si preukázal najväčšie milosrdenstvo vykúpením sveta na kríži, S: zľutuj sa nad nami, Pane.
V: Baránok Boží, ktorý sa milosrdne obetuješ za nás v každej svätej omši, S: vyslyš nás, Pane.
V: Baránok Boží, ktorý vo svojom nesmiernom milosrdenstve snímaš naše hriechy, S: zmiluj sa nad nami.

V: Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
S:  Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky.

V: Modlime sa:

Bože, tvoje milosrdenstvo je bez konca a poklad tvojho zľutovania je nesmierny, zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás dôveru v tvoje milosrdenstvo, aby sme si nikdy, ani v najväčších ťažkostiach nezúfali, ale vždy sa s dôverou podrobili tvojej vôli, ktorá je samým milosrdenstvom. Skrze Krista nášho Pána

S: Amen.

6. Modlitba duchovného svätého prijímania

(modlia sa ju tí, ktorí nemohli v dnešný deň prijať Eucharistiu)

V: Keďže dnes, ani v najbližších dňoch nemôžeme ísť do kostola a prijať Pána Ježiša v Eucharistii, chceme ho prijať skrze duchovné sväté prijímanie. Na chvíľu sa stíšme vo svojom srdci

Chvíľa ticha

V: Teraz pomaly a sústredene prednesme spoločne nasledujúcu modlitbu:

Všetci sa spoločne modlia:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.
Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko.
Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti.
Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. (sv. Alfonz z Ligouri)

7. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

8. Záverečné požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Matka milosrdenstva,
S: Oroduj za nás!

V: Sv. Jozef,
S: Oroduj za nás!

V: Sv. sestra Faustína,
S: Oroduj za nás!

V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

One thought on “Liturgia domácej cirkvi: 2. veľkonočná nedeľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *