Čomu na svätej omši nerozumiem?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Kým niektoré veci pochopíme, prijmeme a uveríme v ne, môže to nejaký čas trvať. Podobne ako to bolo s vierou v posmrtný život – niektorí židia už verili, iní ešte nie. Dôležité je, aby sme sa pri hľadaní pravdy nezastavili. Každú nedeľu chodíme na svätú omšu, ale mnohé veci môžu byť pre nás nezrozumiteľné. Preto ak niečomu na svätej omši nerozumiete, spýtajte sa na to. Otázku napíšte na lístoček a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 ho prineste do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vyžrebujeme a odmeníme. Samozrejme, na otázky sa pokúsime aj odpovedať…

Prečo miništrujú len chlapci? (Tímea) Prečo nemôžu dievčatá miništrovať? (Terka) Prečo nemôžu miništrovať aj dievčatá? (Saša) Prečo nemôžu dievčatá miništrovať? (Laura) Prečo dievčatá nemôžu miništrovať? (Aneta)

Dievčatá môžu miništrovať, ale najskôr to musí v kostoloch povoliť biskup. Tradične miništrujú chlapci, lebo keď počas miništrovania pomáhajú kňazovi, môžu rozmýšľať nad tým, či ich Pán Boh tiež nepovoláva za kňaza. Na druhej strane, keď chlapci zistia, že niečo môžu namiesto nich urobiť dievčatá, tak to prestanú robiť a nechajú to na dievčatá…

Prečo dievčatá môžu spievať a chlapci musia miništrovať? (Jožko)

Aj chlapci môžu spievať, len sa často hanbia a aj dievčatá môžu miništrovať, len to musí povoliť biskup.

Prečo nemôžeme mať skôr prvé sväté prijímanie? (Daniela) Prečo malí nemôžu mať Telo Kristovo? (Libor) Mám 7 rokov a prečo nemôžem chodiť na sväté prijímanie? (Majka)

Teoreticky môžu deti ísť na prvé sväté prijímanie aj skôr. Podmienkou je, aby si uvedomovali rozdiel medzi obyčajným chlebom a premeneným chlebom, ktorý sa na svätej omši stáva telom Pána Ježiša. Na Slovensku je však zaužívané, že sa na prvé sväté prijímanie chodí v treťom ročníku, kedy by už všetky deti mali chápať, o čo ide.

Kán. 913 – § 1. Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla podávať deťom, vyžaduje sa, aby mali dostačujúce vedomosti a dôkladnú prípravu, aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a mohli s vierou a nábožne prijať Pánovo Telo.

§ 2. Deťom, ktoré sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti, možno podať najsvätejšiu Eucharistiu, ak môžu rozoznať Kristovo Telo od obyčajného pokrmu a úctivo prijať sväté prijímanie.

Prečo niektorí ľudia kušú sväté prijímanie? (Matej)

Keď Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Jána (6,54) hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň,“ tak v gréckom origináli nie je použité sloveso fagein – jesť, ale sloveso trógein – hrýzť, takže s tým zrejme počítal.

Ako dlho robia kňazi? (Alojz)

Kňaz má toľko roboty, koľko chce.

Prečo sa spomína baránok? (Marek)

Lebo podľa predpisov Starého zákona prinášali Židia v Jeruzalemskom chráme na veľkonočné sviatky ako obetu baránka. Bola to nedokonalá obeta, pretože sa musela každý rok opakovať.

Pán Ježiš zomrel na kríži počas veľkonočných sviatkov práve v čase, keď v jeruzalemskom chráme zabíjali veľkonočných baránkov. Priniesol za nás dokonalú obetu – raz a navždy. Pri svätej omši už neobetujeme Bohu zvieratá, lebo novozákonným baránkom je práve Pán Ježiš.

Prečo má kňaz zdvihnuté ruky počas omše? (Jakub)

Dvíhanie rúk je jedným z prejavov modlitby. Modlili sa tak židia, modlia sa tak aj kresťania.

V katakombách sa Cirkev často znázorňuje ako žena pri modlitbe so široko rozopätými rukami v modlitbovom postoji. Ako Kristus, ktorý rozopäl ruky na kríži, aj Cirkev sa skrze neho, s ním a v ňom obetuje a oroduje za všetkých ľudí.
(Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1368)

https://www.bezhranicnalaska.sk/duchovny-rast/katolicky-knaz-r-dluhy-modlitba-chval-nie-je-protestantsky-vynalez/

Má Pán Ježiš v nebi izby? (Terezka)

Pán Ježiš hovorí: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Evanjelium podľa Jána 14,2-3) Ale ako presne tie príbytky vyzerajú, to zistíme až v nebi.

Sú v nebi zvieratá (domáce)? (Janík)

Môžeme veriť, že áno. Keď ich Pán Boh umiestnil v pozemskom raji, prečo by nemali byť v tom nebeskom? Ale ako to naozaj je, zistíme až v nebi.

Prečo Pán Boh nestvoril 2 alebo viac planét na žitie? (Laura)

Zatiaľ vieme, že život je iba na našej planéte, ale možno časom objavíme aj ďalšiu. A možno nie.

A prečo na začiatku omše sa zvoní a na konci nie? (Aneta)

Asi z praktických dôvodov. Na začiatku svätej omše treba dať nejaký signál, aby si všetci všimli, že začíname. Keď je koniec, to už všetci vedia aj bez zvonenia.

Prečo sú obrazy v kostole? (Amálka)

Obrazy v kostole nám majú pomôcť buď lepšie chápať rôzne tajomstvá viery alebo nám majú predstaviť/pripomenúť ľudí/svätcov, ktorí už sú v nebi a môžu sa tam za nás prihovárať.

Prečo chodíme do kostola? (Amálka)

Lebo ako kresťania máme ísť do neba spoločne. V nebi budeme oslavovať Boha všetci spolu, preto sa to učíme už tu na zemi. Na ceste do neba si máme pomáhať. Ako si budeme pomáhať, keď sa nepoznáme? A kde inde sa spoznáme, keď nie v kostole?

Prečo je ozvena v kostole? (Amálka)

Lebo hlavne staré kostoly sú postavené tak, aby sa v nich dobre šíril zvuk. Kedysi totiž v kostol neboli mikrofóny a reproduktory.

Prečo majú páni farári izbu, v ktorej sa prezliekajú? (Amálka)

Každý má rád súkromie, keď sa prezlieka… 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *