Liturgia domácej cirkvi: 4. nedeľa, cezročné obdobie „B“

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny, zažatú sviecu a Sv. Písmo. Je možné pripraviť kameň vo veľkosti dlane a semienka, ktoré sa môžu zasiať do pripraveného črepníka.

Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.

V: Minulú nedeľu sme slávili ako nedeľu Božieho slova a v našej rodine sme si osobitným úkonom uctili knihu kníh – Bibliu. Aj dnes chceme čerpať svetlo a život z Božieho slova a z Ježišovej prítomnosti uprostred nás. Keď ľudia počúvali Ježišove slová, „žasli nad jeho učením“. Prečo?

S: „Lebo ich učil ako ten, čo má moc.“ (Mk 1, 22)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše hriechy.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.

(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Nebeský Otče, ďakujeme ti za túto chvíľu, keď ťa opäť môžeme v našej rodine chváliť, ďakovať ti a vzývať ťa. Prosíme ťa, naplň nás svojou láskou a posilni nás svojou milosťou, aby sme ťa uctievali celou dušou a všetkých ľudí milovali opravdivou láskou. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 95

(ak je možné, môže sa spievať)

V: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a aby naše srdcia neboli tvrdé.

Poďte, plesajme v Pánovi, *
oslavujme Boha, našu spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár *
a oslavujme ho žalmami. S.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, *
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Lebo on je náš Boh †
a my sme ľud jeho pastviny *
a ovce, ktoré vedie svojou rukou. 
Čujte dnes jeho hlas: *
„Nezatvrdzujte svoje srdcia.“ S.

3. Evanjeliový úryvok (Mk 1, 21-28)

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

(ako katechetickú pomôcku je možné použiť kameň a tiež semienka a črepník s pripravenou zeminou.)

V: V dnešnom úryvku z Markovho evanjelia sme boli svedkami toho, aké je mocné Ježišovo slovo. Ježiš učí v synagóge a ľudia, ktorí ho počúvajú sú plní úžasu. Jeho slová sa dotýkajú ich sŕdc a premieňajú ich životy. Dôkazom tejto premeny je vyhnanie zlého ducha z posadnutého človeka. Ježiš vyháňa zlého ducha mocou svojho slova. Povie len dve krátke výzvy. Prísne rozkáže zlému duchu: „Mlč“ a prikáže mu, aby opustil dušu i telo posadnutého človeka: „Vyjdi z neho!“

Je to veľká vec, že aj my môžeme čítať a počúvať Ježišove slová, tie slová, ktorými sa prihováral ľuďom pred viac ako 2000 rokmi. Ježiš k nám hovorí každý deň a túži, aby sme čítaním Sv. Písma počúvali, čo nám hovorí a podľa toho aj žili. My môžeme zaujať postoj zákonníkov či farizejov – ľudí, ktorých sa Ježišovo slovo vôbec nedotklo; nie preto, žeby nemohlo, ale preto, že mu oni v tom bránili. Ako? Uzatvorili si pred Ježišom srdce. Hoci počuli Ježiša svojimi ušami, nedovolili mu, aby sa jeho slovo dotklo ich srdca. Poznáme príslovie: „Akoby hrach na stenu hádzal.“ Ich srdce sa podobalo takej stene, od ktorej sa všetko odráža. Aj naše srdcia môžu byť tvrdé, podobné kameňu, ktorého sa nič nedotkne, ani samotný Ježiš.

Alebo, môžeme zaujať postoj mnohých ľudí, ktorí si otvorili srdce pre Ježišovo slovo, pozorne Ježiša počúvali, ba viac, načúvali mu, rozmýšľali nad jeho slovom a naplnení radosťou nad ním žasli. Ich srdce sa podobalo dobrej pôde, bolo mäkké a otvorené prijať semienko jeho slova. Toto slovo ich uzdravovalo na tele i na duši, robilo ich lepšími a múdrejšími, pretože vedeli ako majú konať a preto ich Ježišovo slovo robilo šťastnými.

Ježiš má pre nás slová na každú chvíľu. Keď sme smutní, hovorí nám: „Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ Keď máme z niečoho strach, pripomína nám: „Nebojte sa! Hľa ja som s vami po všetky dni vášho života.“ Keď sme chorí alebo unavení, hovorí nám: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a ja vás posilním.“ Keď naše srdce túži po láske, ktorú mi nič zo stvorení nemôže dať, Ježiš mi hovorí: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“ Keď som spáchal hriech a urobil niečo zlé a mrzí ma to, môžem prísť k Ježišovi a počúvať, ako mi hovorí: „Ja ťa neodcudzujem. Odpúšťajú sa ti hriechy, pretože veľmi miluješ. Choď a už nehreš.“ Ak sa bojíš smrti, Ježiš ti hovorí: „Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť aj keď zomrie.“ Alebo: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, kto bude jesť z tohto chleba, nezomrie naveky.“ A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej.

Vidíme, že Ježiš k nám hovorí a že jeho slová majú moc, lebo sú plné Ducha a života. Pápež František práve v túto stredu povedal: „Božie slovo, presiaknuté Duchom Svätým, keď je prijaté s otvoreným srdcom, nenecháva veci tak ako predtým, nikdy. Niečo sa zmení. A toto je tá milosť a sila Božieho slova.“ Záleží teda na nás, či vtelené Slovo-Ježiša prijmeme a sami sa staneme jeho „svätostánkami“, „svätostánkami“ Slova, ako to povedal sv. Otec, alebo ho budeme počúvať s kamenným srdcom a jeho mocné slovo pre nás stratí moc.

Aké srdcia chceme mať? Srdcia podobné kameňu, či srdcia podobné dobrej kvalitnej zemi, do ktorej môže Ježiš zasievať svoje slová a my môžeme vďaka ním rásť ako pevné stromy zasadené pri živej vode, ktoré prinášajú bohaté ovocie?

(Rodičia môžu zasadiť do črepníka semienko, o ktoré sa deti môžu starať – polievať ho, dopriať mu dostatok svetla. Vlaha a svetlo môžu predstavovať konkrétne skutky lásky, pomoci, služby, ako aj modlitby…).

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať pieseň a osláviť ňou dobrého Pána Boha

(Je možné spolu zaspievať pieseň napr. „Budem ako strom“, alebo aj inú vhodnú pieseň. Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť…)

5. Vďaky a prosby

(Vďaky a prosby si môžu jednotliví členovia rozdeliť a postupne predniesť.)

V: Pane, v tejto chvíli ťa chceme chváliť a ďakovať ti za dary a milosti, ktoré si nám udelil v našom živote. Volajme spoločne:

S: Ďakujeme ti, Pane.

– Ježišu, ďakujeme ti, že sa nám každý deň prihováraš svojim mocným slovom.

– Ježišu, ďakujeme ti za kňazov, osobitne za kňazov v našej farnosti, za zasvätených a všetkých ktorí nám pomáhajú hlbšie porozumieť tvojmu slovu. S:

Ježišu, ďakujeme ti za našich rodičov a starých rodičov, že nám svojou láskou zjavujú to, ako veľmi nás miluješ. S:

Ježišu, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotné sestry a všetkých zdravotníkov, ktorí sa starajú o chorých a pomáhajú im. S:

Ježišu, ďakujeme ti za našich učiteľov a vychovávateľov. S:

(Jednotliví členovia môžu povedať vlastné vďaky.)

V: Pane, ty nás uisťuješ, proste a dostanete. V dôvere, že naše prosby vypočuješ, voláme:
S: Prosíme ťa, vyslyš nás.

– Ježišu, prosíme ťa, aby sme sa každý deň živili slovom, ktoré vychádza z tvojich úst. S:

– Ježišu, prosíme ťa, aby nám tvoje slovo bolo oporou a posilou v ťažkostiach. S:

– Ježišu, daj, nech naše srdce nie je tvrdé, keď k nám hovoríš vo svojom slove, alebo cez našich blížnych.

– Ježišu, prosíme ťa, daruj našej diecéze biskupa, ktorého srdce bude horieť tvojou láskou a pastierskou starostlivosťou. S:

– Ježišu, buď pre všetkých chorých, trpiacich a umierajúcich zdrojom sily, nádeje a pokoja. S: (Jednotliví členovia môžu povedať vlastné prosby.)

6. Modlitba duchovného svätého prijímania

V: Keďže dnes, ani v najbližších dňoch nemôžeme ísť do kostola a prijať Pána Ježiša v Eucharistii, chceme ho prijať skrze duchovné sväté prijímanie. Na chvíľu sa stíšme vo svojom srdci

Chvíľa ticha

V: Teraz pomaly a sústredene prednesme spoločne nasledujúcu modlitbu:

Všetci sa spoločne modlia:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.
Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko.
Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti.
Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.
Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

(sv. Alfonz z Ligouri)

7. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

8. Záverečné požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Svätý Jozef, ochranca rodín
S: Oroduj za nás!

V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

2 thoughts on “Liturgia domácej cirkvi: 4. nedeľa, cezročné obdobie „B“

  1. Spätné upozornenie: Náš kostol – Minoriti v Levoči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *