Liturgia domácej cirkvi: 2. nedeľa, cezročné obdobie „B“

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny a zažatú sviecu.

Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

1. Úvodné obrady

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Minulú nedeľu sme slávili sviatok Krstu Krista Pána a zároveň sme ukončili vianočné obdobie. Vstúpili sme do prvej časti liturgického obdobia, ktoré nazývame „Obdobím cez rok“. Chceme si v tejto chvíli uvedomiť Ježišovu prítomnosť v našej rodine, uprostred našich vzťahov a stretnúť sa s ním, tak ako sa s ním stretli učeníci Peter, Ondrej a Ján, o ktorých budeme počuť v dnešnom evanjeliovom úryvku. Ježiš sa ich spýtal: „Čo hľadáte?“ Oni mu odpovedali:

S: „Učiteľ, kde bývaš?“

V: Na to im Ježiš povedal: „Poďte a uvidíte.“ (Jn 1, 38-39)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše hriechy.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Nebeský Otče, ty riadiš všetko na nebi i na zemi. V tvojich otcovských rukách je celý náš život so všetkým čo prežívame – dobrým aj zlým. Ďakujeme ti, že sa o nás každý deň staráš a že nás neopúšťaš. Nauč nás dôverovať tvojej prozreteľnosti, aby boli naše srdcia naplnené tvojim pokojom. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 40

(ak je možné, môže sa spievať)

V: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu

Čakal som, čakal na Pána *
a on sa ku mne sklonil.
Do úst mi vložil pieseň novú, *
chválospev nášmu Bohu. S:
Obety a dary si nepraješ, *
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hľa prichádzam. S:
Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ S:

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána(Jn 1, 35-42)

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V: Všetci zrejme máme skúsenosť, že sme niekedy niečo, alebo niekoho hľadali. Je to tak? (Jednotliví členovia domácnosti sa môžu podeliť, čo alebo koho hľadali). Čo prežíva človek, keď niečo hľadá? Ako sa cíti? (Možnosť interakcie). A čo prežíva ak stratenú vec alebo osobu, ktorú hľadal nájde? (Možnosť interakcie). Áno, prežíva radosť, úľavu, zakusuje pokoj, je šťastný. Dôležité je povedať, že keď sa človek rozhodne niečo hľadať, robí to preto, lebo to čo sa mu stratilo má preňho nejakú hodnotu.

V evanjeliu sme mohli počuť ako sa učeníci Ondrej a Ján rozhodli ísť za Ježišom a nasledovať ho. No ten sa ich opýtal: „Čo hľadáte?“ Ináč povedané: „Prečo ma hľadáte? Prečo ma chcete nasledovať?“ Myslím si, že každý z nás chce byť Ježišovým učeníkom a že chceme kráčať za ním. A aj nás sa dnes Kristus pýta: „Čo hľadáš tým, že ma chceš nasledovať?“ „Prečo ma chceš nasledovať?“ Existujú rôzne motívy prečo človek môže vyhľadávať Ježiša. Niekto ho môže vyhľadávať preto, že sa chce mať dobre, že chce mať peniaze alebo iné veci; ďalší si možno myslí, že vďaka Ježišovi sa mu podarí vybudovať dobrú kariéru v práci; niekto ho môže vyhľadávať len preto, aby oco či mama na mňa nekričali a boli oni spokojní; iný ho možno vyhľadáva preto, že chce mať bezstarostný život, alebo si myslí, že ho Ježiš uchráni od nejakého nešťastia, napr., že nikdy nebude chorý… Vieme však, že Ježiš nikdy nesľubuje svojim učeníkom tieto veci, ako odmenu za to, že ho budú nasledovať. Ježiš vie, že život je veľmi veľa krát veľmi zložitý a náročný. Vie, že nás v ňom postretnú aj nepríjemné a ťažké chvíle, akými sú aj tieto mesiace pandémie. Kto by vyhľadával Ježiša len preto, že sa chce mať dobre v tomto živote, riskuje, že sa v ňom sklame. Ježiš nám nesľubuje bezstarostný život. Čo však Ježiš sľubuje je, že bude stále s nami, pretože sme jeho priateľmi a že nás nikdy neopustí, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že nás bude milovať po všetky dni nášho života, ba ešte dlhšie – po celú večnosť. Sľubuje nám večný život s ním a jeho Otcom v láske. Dnes sa môžeme zamyslieť nad otázkou: Prečo vyhľadávame Ježiša my? (Možnosť interakcie).

Aká bola odpoveď učeníkov na Ježišovu otázku – „Čo hľadáte?“ (Možnosť interakcie). Na prvý pohľad trochu zvláštna – „Učiteľ, kde bývaš?“ Učeníci iste nechceli vidieť to, ako vyzerá Ježišov dom. Ich odpoveď je veľmi hlboká. Učeníci prosia, aby im Ježiš ukázal svoj domov. My vieme, že domov to nie sú múry domu, ale domov tvoria ľudia, ktorí nás milujú. Domov, to sú vzťahy plné lásky a dôvery. Domov je miesto, kde sme prijatí a milovaní takí akí sme, nie preto, čo robíme. Domov, to je otec milujúci mamu, mama milujúca otca. Domov to sú rodičia milujúce svoje deti a deti milujúce svojich rodičov. Domov to sú milujúci sa súrodenci. Domov, to je rodina. Učeníci teda prosia Ježiša a spolu s nimi môžeme prosiť aj my: „Ukáž nám svoj domov, pretože chceme, aby to bol aj náš domov. Aj naša rodina chce byť tvojou rodinou Ježišu. Od teba sa Pane, náš Majster, chceme učiť budovať teplo domova. Chceme mať skúsenosť s tvojou láskou. Od teba sa chceme učiť milovať, pretože len ty nás to môžeš naučiť.“

A ako odpovedá Ježiš na prosbu učeníkov? „Poďte a uvidíte.“ Ježiš pozve a vyzve učeníkov, aby sa nebáli vykročiť, pretože len vtedy keď vykročia vo viere a v dôvere v neho, len vtedy budú vidieť seba, svoj život, svoje poslanie v živote novými očami. A naozaj, učeníci Ondrej a Ján mali takú silnú skúsenosť so stretnutia s Ježišom, že na ňu nikdy nezabudli. Ján si aj po 60. rokoch pamätá dokonca aj hodinu, o ktorej sa toto stretnutie v Ježišovom dome uskutočnilo. Aká to bola hodina? (Možnosť interakcie). To, že si pamätali hodinu, je znakom, že ich srdcia naplnila radosť, pokoj i nadšenie, o ktoré sa chceli deliť ďalej so inými. Ondrej, mal brata Šimona Petra. Ihneď ho vyhľadal a plný nadšenia mu zvestoval: „Našli sme Mesiáša.“ A nielenže mu to zvestoval, ale ho hneď aj priviedol k Ježišovi. Ondrej pochopil, že to bude jeho budúce povolanie v živote – zvestovať iným Ježiša a privádzať druhých k Ježišovi.

Aj my v našej rodine chceme mať konkrétnu skúsenosť s Ježišom a jeho láskou. Skúsme si preto dať do budúceho týždňa predsavzatie, že každý deň vedome urobím niečo, pekné, niečo dobré, niečo, vďaka čomu moji blížni zakúsia Kristovu prítomnosť a jeho lásku. (Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať pieseň a osláviť ňou dobrého Pána Boha

(Je možné spolu zaspievať pieseň napr. „Môj Ježiš“, alebo aj inú vhodnú pieseň. Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť…)

5. Vďaky a prosby

(Vďaky a prosby si môžu jednotliví členovia rozdeliť a postupne predniesť.)

V: Pane, v tejto chvíli ťa chceme chváliť a ďakovať ti za dary a milosti, ktoré si nám udelil v našom živote.

– Ježišu, ďakujeme ti, že si prítomný v našom živote a že nás neopúšťaš ani vo chvíľach radostných, ani vo chvíľach ťažkých. Prosíme ťa, naplň naše srdcia dôverou, istotou a pokojom, ktoré sú ovocím viery v tvoju blízkosť.

S: Pane vypočuj naše prosby.

– Ježišu, ďakujeme ti, že nás pozývaš stať sa tvojimi priateľmi a učeníkmi. Daj, aby sme každý deň mali odvahu prísť k tebe, učiť sa od teba a nasledovať ťa. S:

– Ježišu, ďakujeme ti za všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli odpovedať na tvoje volanie a vstúpili do kňazského a zasväteného života. Prosíme ťa, zvlášť za duchovných otcov v našej farnosti i za všetkých kňazov a zasvätených, aby ťa milovali celým srdcom, mysľou, dušou i silou. S:

– Ježišu, ďakujeme ti za všetkých manželov, za všetky rodiny aj za tú našu, pretože vďaka nej môžeme zakusovať tvoju dobrotu, lásku a starostlivosť o nás. Prosíme ťa, nauč nás ešte viac milovať sa navzájom tak, ako ty miluješ nás. S:

– Ježišu, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotné sestry a všetkých zdravotníkov, ktorí sa starajú o chorých a pomáhajú im. Buď pre nich posilou a chráň ich od pred každým nebezpečenstvom. S:

– Ježišu, ďakujeme ti, že sa aj dnes skláňaš ku všetkým chorým a chceš im pomôcť v ich utrpení. Prosíme ťa, buď pre všetkých trpiacich a umierajúcich zdrojom sily, nádeje a pokoja. S:

– Ježišu, ďakujeme ti, že si sa rozhodol z lásky k nám podstúpiť smrť na kríži a že si nám svojim zmŕtvychvstaním otvoril bránu nebeského domova. Prosíme ťa za našich zosnulých a za duše tých, na ktorých si nikto nespomína: prijmi ich sebe, aby sa naveky mohli tešiť v tvojom kráľovstve. S:

(Ak niekto chce, môže pripojiť vlastnú vďaku a prosbu)

6. Modlitba duchovného svätého prijímania

V: Keďže dnes ani v najbližších dňoch nemôžeme ísť do kostola a prijať Pána Ježiša v Eucharistii, chceme ho prijať skrze duchovné sväté prijímanie. Na chvíľu sa stíšme vo svojom srdci

Chvíľa ticha

Teraz pomaly a sústredene prednesme spoločne nasledujúcu modlitbu:

Všetci sa spoločne modlia:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.

Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko.

Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy.

Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti.

Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,

príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.

Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu.

Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. (sv. Alfonz z Ligouri)

7. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

8. Záverečné požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Svätý Jozef, ochranca rodín

S: Oroduj za nás!

V: Dobrorečme Pánovi.

S: Bohu vďaka.

One thought on “Liturgia domácej cirkvi: 2. nedeľa, cezročné obdobie „B“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *