Liturgia domácej cirkvi: Zjavenie Pána

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny, alebo Betlehem… a zažatú sviecu, svätenú vodu, kriedu. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Slávime dnes sviatok Zjavenia Pána, ktorý sa ľudovo nazýva aj sviatok „Troch kráľov“. Evanjelium podľa Matúša nám podáva správu o mudrcoch z východu, ktorí prichádzajú do Betlehema, kde nachádzajú Máriu, Jozefa a dieťa Ježiša. Keď ho zbadajú, naplní ich hlboká radosť, padajú na kolená, klaňajú sa mu a dávajú mu kráľovské dary zlato, kadidlo a myrhu. Spolu s mudrcmi sa dnes chceme aj my v našej rodine pokloniť novonarodenému Ježišovi a prosiť ho o požehnanie nášho príbytku a celej našej rodiny tak, ako je to zvykom na tento sviatok. „Videli sme jeho hviezdu na východe“

S: a prišli sme sa mu pokloniť.“(Mt 2, 2)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše hriechy.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.

(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Nebeský Otče, ty si svetlom hviezdy sprevádzal mudrcov a priviedol si ich až k  tvojmu Synovi. V malom Ježišovi spoznali, že je to pravý Boh a preto sa mu klaňali. My ti v tejto chvíli ďakujeme za svetlo viery, pretože vďaka viere môžeme spoznávať prítomnosť Ježiša v našich životoch, milovať ho a klaňať sa mu. Pomáhaj nám chrániť si dar viery a zveľaďovať ho modlitbou a láskou k tebe a k blížnym. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

S: Amen.

Spoločná modlitba Žalmu 72

(ak je možné, môže sa spievať)

V: Ježiš sa nám narodil, poďte, klaňajme sa mu.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, *
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom *
a podľa práva nad tvojimi chudobnými. S: 
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja, *
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru *
a od Rieky až na kraj zeme. S: 
Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, *
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
Budú sa mu klaňať všetci králi, *
slúžiť mu budú všetky národy. S: 
On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, *
i chudobného, ktorému nik nepomáha.
Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, *
zachráni život úbožiakom. S:

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (Mt 2, 1-12)

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: «A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.»“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V: V nedeľu sme spoločne uvažovali na symbolom rúška, ktoré teraz počas pandémie nosíme na svojich tvárach. Povedali sme si, že Pán Boh si na prvé Vianoce pred 2000 rokmi „zložil rúško zo svojej tváre“ a odhalil nám niečo podstatné zo svojho tajomstva. V Ježišovej tvári nám zjavil, že je Otcom, ktorý miluje svojho Syna a v ňom miluje aj nás. Je to niečo podobné ako keď otec miluje mamu a v nej miluje aj tých, ktorých ona nosí vo svojom srdci, teda osobitne deti. Rovnako aj mama, ktorá miluje otca, v ňom miluje aj deti prítomné v jeho srdci. Alebo ak sa súrodenci vzájomne milujú, v sebe milujú aj svojich rodičov, ktorých nosia vo svojich srdciach. Preto sú rodičia šťastní, ak vidia, že ich deti sa navzájom majú radi. V Ježišovi, Božom Synovi, ktorý prišiel na tento svet, sme sa aj my stali milovanými synmi a dcérami nebeského Otca.

Dnešný deň môžeme uvažovať nad druhým prostriedkom, ktorým bojujeme proti pandémii. „R-O-R“ – čo znamená táto skratka a teda, čo znamená písmeno „O“ v tejto skratke?

Odstup: aby sme sa nenakazili vírusom, alebo aby sme ním nenakazili iných musíme dodržiavať od druhých ľudí dostatočný odstup (aspoň 2m). Chránime sa kontaktu s inými ľuďmi. Aj v tieto dni musíme zostať doma, izolovaní od druhých ľudí. Toto opatrenie má veľký význam a my ho nateraz chceme dodržiavať.

Skúsme však v tejto chvíli uvažovať nad tajomstvom Božej lásky a dobroty, ktorá sa nám počas Vianoc i v dnešný deň zjavuje. Boh sa stal človekom, vzal si na seba ľudské telo. Nebál sa spojiť sa s nami prostredníctvom tela. Telo sa stalo priestorom komunikácie Boha s človekom. Tak vidíme, že Pán Boh si neberie od nás odstup, naopak, stáva sa jedným z nás, spája sa s nami, pretože nás miluje. Dnešný sviatok nám poukazuje na to, že Boh túži po tom, aby ho spoznali a milovali všetci ľudia, pretože len tak môžu byť naozaj šťastní. Náš Boh je Bohom všetkých, pretože je milujúcim Otcom všetkých. On túži, aby ho všetci ľudia spoznali ako milujúceho Boha Otca a chce, aby ho všetci hľadali tak, ako ho hľadali mudrci z východu.

Mudrcov sprevádzalo na ceste do Betlehema znamenie hviezdy. Mudrci boli múdri nielen preto, že veľa študovali, ale hlavne preto, že mali múdre srdce. Dokázali rozpoznať dobro od zla, dokázali rozpoznať Božie znamenia, a nechali sa nimi viesť. Boli múdri, pretože sa nechali viesť samotným Bohom a jeho slovom. Aj my sa máme učiť rozpoznávať tajomnú Božiu prítomnosť v našom živote a v našej rodine a nechať sa viesť svetlom Božieho slova. Ako je Boh prítomný v našej rodine? Podľa čoho môžeme spoznať, že Ježiš je prítomný v našom živote? (Je možné nechať zaznieť z úst rodičov i detí ako, prostredníctvom čoho rozpoznávajú Božiu prítomnosť v ich životoch…rôzne prejavy lásky, náklonnosti, modlitba, talenty a dary, napomenutia, výchova…)

Toto všetko nás zbližuje tak s Pánom Bohom ako aj medzi nami navzájom. Áno, nechceme mať odstup od seba ani od Pána Boha, ale vždy chceme stať blízko pri sebe, byť si pomocou a oporou. Chceme byť pre seba navzájom „hviezdou“ – znamením Božej prítomnosti, Božej lásky a dobroty. My rodičia chceme byť pre vás deti „hviezdou“. Chceme vám ukazovať svojim životom Ježiša a privádzať vás k nemu. Ale aj vy môžete byť pre nás rodičov i pre seba navzájom takou „hviezdou“. Tak sa naše srdcia naplnia pravou radosťou podobne, ako boli radosťou naplnené srdcia mudrcov.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

5. Prosby

V: S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby a volajme: Pane, vyslyš nás.

S: Pane, vyslyš nás.

– Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha. S:

– Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby my rodičia boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre naše deti. S:

– Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske a boli ti za všetko vďační. S:

– Pane Ježišu, lekár duše a tela, chráň nás od všetkého zlého, od každej choroby tela a každého hriechu, ktorý je chorobou duše. S:

– Pane Ježišu, ty priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych. S:

– Pane Ježišu, ty si uzdravoval chorých a pomáhal si im, pomôž všetkých chorým a posilňuj všetkých lekárov a tých, ktorí sa o nich starajú. S:

– Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi. S:

V: Pane Ježišu, tvoje svetlo priviedlo mudrcov k poznaniu pravdy o tvojom narodení; nedovoľ, aby sme sa ponorili do tmy hriechu, ale daj, aby sme stále kráčali vo svetle tvojej milosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba požehnania príbytku a rodiny

V: V tejto chvíli sa chceme pokloniť Ježišovi, ktorý je prítomný uprostred nás a chceme ho na kolenách prosiť o požehnanie nášho príbytku a našej rodiny. Zohnime kolená pred Ježišom a na znak úcty a lásky si kľaknime.

(Jednotliví členovia si kľaknú, napr. pred domáci Betlehem, obraz Sv. Rodiny, kríž, zapálenú sviecu… Môžu sa poprípade pochytať za ruky. Ten kto vedie domácu liturgiu sa modlí nasledujúcu modlitbu)

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom a našu rodinu pred zlom a hriechom, požehnávaj náš príbytok i nás, ktorí v ňom bývame. Daj, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obety: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

S: Amen.

V: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

(Otec, ak nie je prítomný, tak matka rodiny môže svätenou vodou pokropiť dom a nad vchodové dvere napísať: 20 – C+M+B – 21. Písmená C+M+B znamenajú lat. skratku „Christus mansionem benedicat“ – Kristus, nech žehná tento dom. Kým sa vykonávajú tieto úkony, ostatní členovia môžu spievať niektorú z vianočných kolied).

7. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

8. Záverečné požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Svätý Jozef, ochranca rodín
S: Oroduj za nás

V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.